Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Гум Къинахэр

Фэ фыщыгъуейнур…

Еуэри Астэмрейхэр нысашэ кlуащ lузнейлэ къуажэ гуэрым. Я хьэщlагъэр ирикъущ, гупыр къежьэжын хъури щауэкъуэтыр унэм ихьащ нысэр къыщlишыну. Хабзэт япэм, зипхъу яшэ унагъуэм я цlыхубзхэр гъынанэрт нысэр унэм къыщыщlашкlэ. Арати, и шыпхъухэр, и анэр, и анэшыпхъухэр гъынанэрт тlэкlуий щауэкъуэтыр мо зэ къызэщlэувыlыкlыри мыпхуэдэу яжыриlащ «Щывгъэтыт иджы, къэвгъанэ хъунумэ фи гъуейыныр! Уей фэ фщыгъуейнур фи малъхъэр флъагъумэм!»

Тlыркъ жиlэу пакlащ гъуейыныр. Икlий я нэр къихуу щауэкъуэтым еплъу къызэхэнащ гупыр.

Къэзыlуэтэжар: Къэрэщей Себахаттинщ, Узын-Яйлэ Астэмырей щыщщ, илъ 72 мэхъу.

Yazarın Diğer Yazıları

Гум Къинахэр

Iэу!! Хъуэжэр, нэмэз зыдыригъэщIым, щыщыуэм Iэней, занщIэу: «Iэу!» жиIэс. Хъуэжэм, зэрыщыуам гулитэжс зыкъызэщIикъуэжри; пищас. ТIэкIу дэкIри аргуэру щыуас. Iэней мызэдалэм тырикъузэу: Iэу! Iэу! щыжиIэм, хъуэжэм зыкъыригъэзэкIри: «Уэ егъэщI; кхъыIэ...

Гум Къинахэр

Уэ уигъалIэр мы Iуэхут; сэ сигъапсчэмэ!.. Къимышэурэ фIыурэ дэса щIалэм, и кIэм и кIэжым къишэн щыхъум, унагъуэми лъэпкъми, гъунэгъу псэуми нысашэм зыхуагъэхьэзыру щIадзэ. Нысашэр щащIынур,...

Гум Къинахэр

Лlот пхужызlэнур! Кlуэрыкlуэм тету усэ Даут, зы унагъуэ гуэрым щыхьэщlауэ къыщэжьэжым, бысымым: «Зыри къытхужомыlэ Даут кхъыlэ!» жиlэти, «Лlо пхужызlэнур! Сызтебгъэсар, нэмэзлыкъс. Сэбгъэшхар, къатыкъс. Уи фызыжьыр, щхьэдыкъс!» жиlэри...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img