Кубэ Зейнеп Шен Илчин

3 yazı

Аыгэхэм яlанэ хабзэрэ яунэгъуэ lанэрэ

Адыгэ lанэ хабзэр къызщытмышlжь лэхьанэм къыщэжьэ. Тхам цlыфхэм къафригъэхыгъэ тхылъ лапlэхэм къызэраlоу апэрэ цlыф Хз. Адэм lанэ хабзэм тэкlэу ыщхыгъэ мыlэрысэмджэ апэрэ псэкlуэдыр къыхьыгъ. Апэрэ ситхыгъэ къыхэзгъэщыгъагъ lанэм тэдрэ зы цlыфэр...

Дэ дызкъуэхьэфмэ дызкъуэзгъэхьэнур щlэныгъэращ, щlэнхабзэрэщ

Илъэс куэд щIауэ Адыгэ щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI, фэ Iуэхум елэжьыным лъэужь дахэ къыхуэзыгъэна IэщIагъэлI, лъэпкъ лэжьакIуэ Бещто Мехмет Зеки!   Бещто Зеки, «Чагъдаш Санат Iеви» зифIэщыгъэцIэ цех къызэIуихам, литературэ, сурэт щIыным къыщыщIидзэри дизайнер...

Мыщlэныгъэ

Нобэрей гъэщlэм уижэгъуа зэрыхъунщи зызыхъуэжурэ къэгъуэгурыкlуа гъащlэм куэдыкlейрэ зехъуэжыр. Индустриим къытпищlигъува гъащlэщlэм псынщlэу шхэн (фаст фоод)ыр япэ иригъэщащ. "Жьэгум и мафlэр блэу щытмэ унагъуэм псэ щlэту" ялъытэр сыт щыгъуэи. Махуэ къэс...