Hatsıku Raye

4 yazı

ЦIыкIужьей и хытIыгу (1. Bölüm)

Anne-babasını trafik kazasında kaybeden minik Luse ile yaşıtı olan komşusu Timur’un ormanın derinliklerinde Oki-fioki’yi aramalarının hazin öyküsü… Mekuawo Amir yazdı, Adigeceye Hatsıku Raye çevirdi. Адэм и пхъащlэсэмкIэ пхъэм сэшхуэ къыхиупсыкIыу Тимур гуэщым...

Гуауэм игъэдия гу (2. Bölüm)

Hatsıku Raye, büyük bir aşkla başlayıp hayal kırıklıklarıyla devam eden, Mekuawo Amir’in “Umutsuzluğun Soğuttuğu Yürek” adlı öyküsünü Adigeceye çevirdi. Сэ къысхуэгъуэтыртэкъым абы и псэм и увыIэпIэр, и гупсысэр здынэс гъунапкъэхэм я жыжьагъыр...

Гуауэм игъэдия гу

Hatsıku Raye, büyük bir aşkla başlayıp hayal kırıklıklarıyla devam eden, Mekuawo Amir’in “Umutsuzluğun Soğuttuğu Yürek” adlı öyküsünü Adigeceye çevirdi. «Дэнэ щыIэ сыкъызэрыбгъэгугъа хъугъуэфIыгъуэхэмрэ гъащIэ нэжэгужэмрэ? - щэхуурэ сыкIэлъопсалъэ абы. - Дэнэ щыIэ...

«Хьет!» жегъыIэ, Анфисэ!

Хэкум и макъ» зыфIэтща мы плIанэпэр зыгъэхьэзырыр ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэращ. “Anavatanın Sesi “ köşemiz, merkezi Nalçik’te bulunan Hatokşokho Kazi Adige Dil Derneği çalışanlarının katkıları ile hazırlanmaktadır. «Хьет!» жегъыIэ!» псалъэхэр дуней тетыкIэ...