Vali 1 Mayıs’ı işkenceye çevirdi 

0
452

2000 gözaltı, yüzlerce yaralı

2007 1 Mayısı çok kritik bir sü­rece denk gelmişti. Cumhur­başkanlığı krtri. Cumhuriyet Mitingleri, genel seçim belir si/ligi ve muhtıra sokunun ardından ge­len bir 1 Mayıs’ın gergin geçeceğini kes­tirmek hiç de güç değildi. DİSK KESK-TMMOB ve TTB’nin basını çektiği sendika ve meslek kuruluşları I Mayıs 1977 katliamının 30. yılında her ne olursa olsun, I Mayıs anma ve kutlamalarını Taksim ala­nında yapma kararlılığında olduklarını bildirdiler. Vali Güler ise Bosna Mitingin den, Sertap Erener kutlamasına, Lale Fes­tivalinden, Polis Günü etkinliklerine ka­dar her türlü organizasyona sonuna ka­dar açık olan Taksim Alanının sıra isçi ve emekçilere geldiğinde “zinhar yasak” ol­duğunu iddia ediyordu. 

Sonunda I Mayıs günü gelip çattı­ğında polis ve vali tarafından ilan edil­memiş bir sıkıyönetim uygulaması yü­rürlüğe konuldu. Çok sayıda okul tatil edildi, şehir dışından gelen sendika oto büsleri otoyolda durduruldu, vapur, fe­ribot seferleri iptal edildi, belediye oto­büsleri çalıştırılmadı, boğaz köprüleri kesildi, Taksim’e çıkan tüm yollarda kontrol noktalan oluşturuldu. Ardından yağmur gibi bir polis terörü başladı: Ter­tip komitesi de dahil olmak üzere şüphe­li görülen herkes gözaltına alındı, her grup saldırıya uğradı, coplar havada uçuştu, her tarafa gaz bombalan atıldı, zaman, zaman direnenlere ates bile açıl­dı. Sonunda pes eden valilik Taksim ala­nını isçi örgütlerine açmak zorunda kal­dı. Yaklaşık ikibin isçi ve emekçi Taksim alanına girerek hem şehitlerini andı,hem de I Mayıs’ı, I Mayıs alanında kut­ladı. 

Görkem Yılmazer de Gözaltına Alındı 

İstanbul’u savaş alanına çeviren Vali’nin uzlaşmaz tutumu nedeni ile çıkan olaylarda Jineps Gazetesi sahip ve yazıişleri müdürü Görkem Yılmazer de gözaltı­na alındı. Gazeteci olduğunu bildinnesine rağmen polis tarafından haksız yere gö­zaltına alınan Yılmazer ertesi gün salıve­rildi. Yılmazer’in gözaltına alınması Çer­keş camiası tarafından tepki ile karşılan­dı. Türkiye’den ve Avnıpa’dan arayan çok sayıda kısi Görkem Yılmazer’in gözalnna alınmasını protesto ettiler ve kendisiyle dayanışına duygulannı ifade ettiler. Yıl­mazer’in serbest kalmasının ardından ga­zetemizi ziyaret eden ve arayan bir çok dost ve okurumuz geçmiş olsun dilekleri­ni ilettiler. Biz de Jineps Gazetesi olarak sayın yazıişleri müdürümüzü arayan ve dayanışma duygulan ile geçmiş olsun di­leklerini ileten tüm okur ve dostlarımıza teşekkür ederiz. 

  

Sayı : 2007 05