МурадыфIхэр зи куэд

0
14

Haradura Alla, Kabardey-Balkar Parlamentosu Gençlik Kolu Üyesi Guğotıj Ahmet’in çalışmaları aktarıyor.

ЩIалэгъуэм къыпхильхьэ къарур зыми ещхькъым. ГъащIэм лъэ быдэкIэ ухэувэху, а къарум укъызэщIеIэтэ, уигъэгушхуэу къыбдогъуэгурыкIуэ. А ныбжьым щитым деж цIыхум куэд дыдэ лъэкIынущ. Нэхъыщхьэр щIалэгъуэ къарур пщIэншэу умыгъэкIуэдынырщ. ИкIи ар и чэзум къэзыгъэсэбэпу IуэхущIафэ щыпкъэхэм хуэзыунэтIыфым и насыпщ. Апхуэдэущ зэрегупсысыр КъБР-м и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщI Гугъуэтыж Ахьмэд.
ЩIалэгъуалэр фIым и телъхьэу, хэкупсэу къэхъунымкIэ куэд дыдэ зэлъытар и адэ-анэращ. Унагъуэращ къыщежьэр сабийм и гъэсэныгъэри, и къэкIуэнури. Унагъуэ дахэ къыхэхъукIа Ахьмэд сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ къыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ.
Курыт школыр фIы защIэкIэ къэзыуха ныбжьыщIэр IэщIагъэхэм щахэдэм, абы экономистыр къыхихри, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым управленэмкIэ и институтым и бакалавриатым щIэтIысхьащ. Иджыпсту Бизнесымрэ къэрал управленэмрэ унэтIыныгъэм и магистратурэм и 2-нэ курсым щоджэ. Абы къыдэкIуэу Гугъуэтыжыр КъБМКъУ-м УправленэмкIэ и институтым и студент зэгухьэныгъэм и унафэщIщ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIэзыгъэтIысхьэ и комиссэм хэту илъэсиплI хъуауэ мэлажьэ.
ЩIэныгъэм зи лъагъуэ щыпхызышыну мурад быдэ зыщIа Ахьмэд журнал цIэрыIуэхэм къытрыригъэдзауэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэу 20-м нэс иIэщ. Абыхэм къищынэмыщIауэ, урысейпсо конференц зэхуэмыдэхэми зыбжанэрэ и лэжьыгъэхэр утыку щрихьащ. Гугъуэтыжыр хэтащ Владикавказ, Ставрополь, Пятигорск, Дон Iус Ростов, Волгоград, Магас, Назрань, Саратов, Москва къалэхэм, Дагъыстэным, Ингушым, Шэшэным щекIуэкIа зэхыхьэ зэхуэмыдэхэм. Дэтхэнэми и лэжьыгъэр щыпхигъэкIауэ, и цIэр фIыкIэ щыIуауэ, ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьауэ апхуэдэщ. ФIы дыдэу зэреджэр, университет гъащIэм жыджэру зэрыхэтыр къалъытэри, республикэм и Iэтащхьэм и цIэкIэ щыIэ стипендиер къыхуагъэфэщащ щIалэщIэм.
Ахьмэд зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм щытепсэлъыхькIэ къыхегъэщ а псори зи фIыщIэр чэнджэщ кърит зэпыту, IуэхуфIхэм тригъэгушхуэу сыт щыгъуи дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъу, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Жангъураз Жансурэту зэрыщытыр.
Еджэным къыдэкIуэу щIалэщIэм нэгъуэщI лэжьыгъи ирехьэкI. Ар илъэс кIуам и жэпуэгъуэ мазэ лъандэрэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и унафэщIщ. Къыхэгъэщыпхъэщ Гугъуэтыжым Парламентым лэжьыгъэшхуэ зэрыщигъэзащIэр. Абыхэм ящыщщ КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и УнафэщI Азычэ Светланэ я пашэу адыгагъэм, адыгэ хабзэм, адыгэбзэм ехьэлIауэ проект зыбжанэ къызэрагъэпэщауэ, бзэм фIыуэ хэзыщIыкI, ирилажьэ щIэныгъэлIхэр я дэIэпыкъуэгъуу районхэм щыIэ школхэм кIуэурэ зэIущIэхэр зэрыщрагъэкIуэкIыр. Нэхъыбэу а лэжьыгъэхэр зыхуэгъэпсауэ щытыр еджакIуэхэм адыгэбзэр ягъэшэрыуэу егъэсэнырщ, я бзэр, я хабзэр IэщIыб ямыщIыным, я блэкIам зыщагъуэзэным хуэущиинырщ.
МурадыфIхэр зи гъуэгугъэлъагъуэ, Iуэхугъуэ дахэхэр зи Iэужь Гугъуэтыж Ахьмэд и ехъулIэныгъэхэм хигъахъуэу, ди щIыналъэм ифI къызэрыкIын IуэхущIэхэр къыпкърыкIыу, и IэнатIэкIэ, зэфIэкIкIэ, щIэныгъэкIэ лъагапIэщIэхэм нэсы ну ди гуапэщ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here