Адыгэхэмрэ футболымрэ…

0
1367

Maykop Adige TV Gazetecesi Teshu Svetlana’nın futbolla ilgili haber-yorum niteliğindeki çalışmasını paylaşıyoruz.


Шъыпкъэу къэп1ощтмэ, сэ футболым сылъэплъэ п1онэу щытэп. Ау анахь зэнэкъокъу шъхьа1эу Дунаим щалъытэрэ Чемпионатыр узщыпсэурэ къэралыгъом зыщызэхащэк1э, ащ икъэбар тыди щызэхэохы, 1офш1ап1эми еш1эгъухэм ащытегущы1эх, унэми спорт каналыр щыхэгъэнагъэ зэпыт. Теле-радио-гъэзет къэтынхэм футбол къэбархэр ащышъхьа1эх. Джы ахэмэ интернетри къахэхъуагъ. Арышъ, сыфаеми сыфэмыеми мундиалым сыхэщагъэ хъугъэ. Ык1и сэ сшъхьэк1э, сызщыщ лъэпкъым паек1э сызгъэгушхуагъэ лъэныкъохэр мы зэнэкъокъу иным хэслъэгъуагъэх.

Апэрэмк1э ти Адыгэ быракъ стадион пчъагъэхэм ащыбыбэтагъ. Сурэт зэмл1эужыгъоу интернетым къырагъахьэхэрэр ащ ишыхьат. Тилъэпкъ тамыгъэ, Адыгэ республикэм икъэралыгъо быракъ футболым еплъыхэрэм бэу а1ыгъ. Анахьэу адыгэхэр зыдэк1уагъэхэр къалэу Шъачъэ. Зык1э гъогу чыжьэп, ш1эхэу унэсыщт, ет1ани титарихъ ч1ыгужъэу щыт а ч1ып1эр, тиунэу теплъы, тыщэгупсэфы. Адыгац1э зи1э стадионэу ФЫЩТ Шъачэ дагъэууцуагъ, ащ ымакъэ джы Дунаим зэрэщы1урэми тыщэгуш1ук1ы, адыгэ ныпхэр агъэбыбатэу мыщ щык1орэ еш1эгъухэм силъэпкъэгъухэр яплъых. 1эк1ыбым къик1ыгъэ адыгэхэри ахэм мымак1эу ахэтых. Урысыем щык1орэ чемпионатым еплъынхэу хэхэс адыгэхэр Шъачэ, Ростов, Москва къеблэгъагъэх.

Адыгэ макъамэхэри, пщыналъэхэри стадионхэм ащы1у. Адыгэ республикэм илъэпкъ к1элэц1ык1у къэшъок1о купэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэр» Ростов рагъэблагъи, Бразилиемрэ Швейцариемрэ яеш1эгъу зыщык1уагъэ мафэм тефэу, мэкъуогъум и 17-м ФИФА-м зэхищэгъэ фестиваль иным хэлэжьагъ. Культурэ бай зи1э лъэпкъ зэфэшъхьафхэмк1э къэралыгъор зэрэбаир аущтэу чемпионатым еплъынэу къэк1уагъэхэм арагъэлъэгъу. Урысыем икъэлэ 11-мэ зэнэкъокъур ащэк1ошъ, футболым ижъуагъохэр зик1асэу, ахэм яджэгунхэм яплъыщтхэр дунаим икъэралыгъо пчъагъэхэм къарык1ыгъэх. Ащ фэдэу Москва къэк1уагъэхэр еш1эгъу ужхэм къэлэ урамхэм атек1ыхэрэп, ахэмэ апае адыгэ джэгухэр ансамблэу «Адыгэхэр» зыфи1орэм зэхещэх. Москва икъэлэ пащэхэм 1уагъэ адаш1ыгъэу тилъэпкъ икультурэ хьак1эхэм арагъэлъэгъу, адыгэ уджым хащэхэшъ, къагъашъох, агъэчэфых, тилъэпкъ хабзэ идэхагъэ арагъэлъэгъу. Джаущтэу адыгэхэмк1э шъхьапэ тфэхъунэу, тилъэпкъ икъэбар нахь ц1ыфыбэмэ ядгъэш1эшъунэу, тикультурэ ядгъэлъэгъунэу футболымк1э Дунаим и Чемпионат амал къытитыгъ. Сэ сшъхьэк1э джар зэфэхьысыжьэу мундиалым сигъэш1ыгъ.

Т1эшъу Светлан

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz