«Адыгэ дуней» лъэпкъ Фонд

0
54

Bak Madina, ‘Adige Dünyası’ Ulusal Vakfı’nın düzenlediği Kotlyarov Viktor ve Kotlyarov Mariya’nın kitap tanıtım etkinliğini yazdı. 

«Адыгэ дуней» лъэпкъ Фондым иджыблагъэ зэlущlэ дахэ къыщзригъэпэщащ Кавказ Ищхъэрэм управленэмкlэ и академием.
«Кавказ» фlэщыгъэм щlэту Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдагъэкlа тхылъхэр утыку ирахьащ. Мы сериер тхылъ 30 мэхъу. Абы хохьэ: художественнэ литературэм, тхыдэм, лъэпкъхэм я псэукlэм, хьэл-щэным, хабзэхэм, щэнхабзэм теухуа къыдэкlыгъуэхэр.
Мы тхылъхэр Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапlэм къыщыдэкlащ. Абы хэхуащ илъэсищэм щlигъуауэ къыдамыгъэкlыжа тхылъхэри.
Викторрэ Мариерэ утыку кърахьа мы лэжьыгъэхэр къахуэщхьэпэнущ тхыдэджхэм, биологхэм, географхэм, этнографхэм, нэгъуэщl щlэныгъэлlхэми. Кавказым и тхыдэм нэхъыбэу щыгъуазэ хъуну дэтхэнэми гъэщlэгъуэн ящыхъунущ.
Мы лэжьыгъэм художественнэ литературэм щыщ къыдэкlыгъуэхэри хэтщ, псалъэм папщlэ Мэлбахъуэ Эльберд и «Iуащхьэмахуэ дэкl гъуэгур шынагъуэщ» романыр, Шинкубэ Бэгърат и «Жылакlэ» романыр.
«Кавказ» серием хэхуащ урысей щlэныгъэлlхэм ямызакъуэу, хамэ къэрал щlэныгъэлlхэм, дипломатхэм, тхыдэджхэм, ди щlыпlэхэм щlыхьэщlахэм я лэжьыгъэ куэди. Илъэс бжыгъэ дэкlам емылъытауэ мы лэжьыгъэхэм я мыхьэнэр нэхъ хэмыхъуамэ, зыкlи хэмыщlауэ къэплъытэ хъунущ. Икlи, Котляровхэ я lуэху бгъэдыхьэкlэм, псэемыблэжу лэжьыгъэ ягъэзэщlам и фlыгъэкlэ мы тхыгъэхэр иджыри зэ дунейм къытехьащ.
Фондым къызригъэпэща мы lуэхугъуэм кърихьэлlат Къэбэрдей-Балъкъэрым ис тхыдэджхэр, политикхэр, жылагъуэ лэжьакlуэхэр. Ахэм, Котляровхэм я лэжьыгъэм фlыщlэ хуащlащ, адэкlи тхылъ куэд иджыри утыку кърахьэну ехъуэхъуахэщ.
Зэlущlэм кърихьэлlахэм я гукъыдэжыр къаlэтащ адыгэ макъамэм фlыуэ зылъагъу, лъэпкъ lэмэпсымэхэм елэжь Еуазхэ Зуберрэ, пшынауэ щэджащэ lэпсэхэ Дианэрэ. Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкlэ колледжым и еджакlуэхэу: Ардэщауэ Роксанэ, Лафыщ Камилэ, Гъэщауэ Альберт, Тезадэ Астемыр, Макеевэ Виктория сымэ усэ къеджащ, Кавказым и тхыдэм тепсэлъыхьащ, адыгэ, балъкъэр lуэрыlатэхэм щыщ хъыбархэр жаlэжащ.
«Адыгэ дуней» лъэпкъ Фондым къыбгъэдэкlыу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ щlыхь тхылъ хуагъэфэщащ, Кавказым и тхыдэр джыным, жыджэру тхылътедзэным зэрыхэтым къыхэкlыу.
Мы зэlущlэм Республикэм и хъыбарегъэщlэ lуэхущlапlэхэм и лэжьакlуэхэр къеблэгъащ.
Презентацэр къызэзыгъэпэщари, езыгъэкlуэкlари «Адыгэ дуней» лъэпкъ Фондращ.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here