Истамбылакlуэ

0
1272

Истамбылакlуэ

(Уо,) Истамбыл гъуэгу гущари,
(Уей,) уи нашэкъаши!
Си къэшэну дахэри,
Жылэм къыдэзнауэ!

Уо, уо, уорира,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ!

(Уо,) си адэ пщIантIэ гущэм,
Шыгур щызэщIащIэ
Си гущIэм къыщIитхъыурэ,
Хэкур сагъэбгынэ!

Уо, уо, уорира,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ!

(Уо,) си шыпхъу нэхъыщIэ гущэр,
Зэрыщхьэц барини,
Ди дэж зэрыбынурэ,
Сэ къыскIэрыщIауэ.

Уо, уо, уорира,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ!

Адыгэжь бэракъ гущари,
(Уей,) жьыбгъэм зэрехьэ,
Ди деж я хъыбархэри
Хэт дэ къытхуихьыну?

Уо, уо, уорира,
Истамбылым дашэ мыгъуэри дэ!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz