Шышъхьаlум и 1-р Зичlыгужь Зыгъэзэжьыхэрэм Ямаф

0
788

1998-рэ тлъэсым Адыгэ унэгъо 22-рэр зыщыпсэущтыгъэхэ Косово икlыжьи ятэжъхэм ячlыгу агъэзэжьыгъагъ, ахэм апае агъэпсыгъэ къуаджэу Мэфэхьаблэ дэlыстэжьыгъагъэх. lэкlыб къэрал щыпсэухэрэмкlэ анахь купышхоу хэкум кlожьыгъэхэр арых. Шышъхьаlум и l-р ары а мафэр.

Я ХlХ-рэ лlэшlэгъум, Адыгэхэм ныбжьырэ атэжъ чlыгур зэрипхьон гухэлъкlэ къатеогъэ Урысые пачьыхьагъум идзэшхо пхьашэу пэуцужьыгъэх Черексхэр,

ау лъэпкъгхэкlод зэошхом ыкlи дзэ жъалымым пэлъэшын алъэкlыгъэп,

Осмэн пачьыхьагъум ичlыгу шъхьаегъэзыпlэ афэхъугъ. Цlыф мин пчьагъэхэм языныкъор Балкан хэгъэгум рагъэlыстэгъагъ. Ахэм яткlопсых унэгъо 22-эр. Югославиещтыгъэ хэгъэгур зызэхэтэкъум lэкlоц заом къыхэнагъэхэм яхэку агъэзэжьыгъ.

Черкесхэр 1864-рэ тлъэсым щыублагъэу гъогу зэхэкlхэм ягьогурыкlох:

*Я ХlХ-рэ лlэшlэгъум лъэпкъгъэкlод ыкlи ятэжъхэм ячlыгухэр арагъэбгынэн политикэр,

*Ялъэпкъ, ялъэпкъзэхашlэ къаухъумэн, ахэр амгъэгъуащэу агъэбэгъон ыкlи къэкlощт лъэхьаным хэщэгъэнхэм фэшl демократически щыlакlэм щыфэбэнэн.

Юридически Шъхьафитныгъэу яlэр къаухъумэзэ; лъэпкъгъэкlод заоу къарашlылlагъэмрэ яхэку зэрарагъэбгынагъэмрэ дунаим зэльягъэшlэн, егъэзыгъэкlэ арагъэбгынагъэ яхэку агъэзэжьыныр щэч зыхэмылъ фэгъэкlотэныгъэу зэрэщытыр агурагъэlоным непи фэбанэх.

Шышъхьаlум иl-р Черкесхэм ятэжъхэм ячlыгу загъэзэжьырэ мафэу хэхьагъ мэфэпчьым.

А мафэр; Черкесхэр илъэс минхэм ныбжьым зыщыпсэугъэхэу, абзэ-ягушъхьа – лэжьыгъэ зыщапсахьыгъэу ыкlи ахэр ящыlэныгъэ щыпхыращхэзэ, Сэтэнае ыкlи Нартхэр къызщаlуатэхэу ятэжъхэм ячlыгу ныбжьи ащымыгъупшэ жьынэу агу къэзгъэкlыжьрэ маф.

 

Жьынэпс дэлажьэхэрэр

 

Адыгабзэм езгъэкIугъэр: МэфшIукъо Щенгюл

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz