Фестивал

0
310

Спорт Клубэу Нарт, Културэр Искуствэр ыкlи Спортыр зышъхьа Фестивал зэхищагъ. Станбул ихьаблэу Бакыркёй Спортыр ыкlи Щыlэныгъэм и Къуаджэ зифиlорэм, Чьэпыогъум и 30-м фестивалыр къыщзэlуахыгъ. Ар зэрищагъ орэдыlо цlэрыlоу Акъэ Исхьакъ. Ащ хэлэжьагъэх Кавказ Хасэхэм ялlыкlохэр. Орэдыlохэу: Билгин Бетюл, Арыкан Щахин, Апсхьа Алим ыкlи илъэс 70-рэ зыныбжьхэр зыхэт орэдыlо купэу «Азар» къшъуагъ, орэдхэр къаlуагъ. Осэтын Алан Фондым и Къэшъокlо Купэу Барс, къашъохэмкlэ фестивалыр къыгъэбаигъ. Спорт Клубэу Нарт зибысым Фестивалым чlыпlэ хэхыгъэ щиубытыгъ, Лъэпкъ шхыныъохэр, шъонхэр, lэшlаъэхэр, тхылъ ыкlи сурэтшlыгъэхэм якъэгъэлъэгъон зыдэщытым.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz