Папаҳа Маҳинур Туна

1 yazı

Беигәаа Омар Иыхцәажәара

Беигәаа Омар иыхцәажәаразын уыи цкьа деилкааҭәыуп. Уыи иеилкаара акәзар иымариао усым, аиашазы даара иыуадаҩыу усуп. Иыуадаҩыуп иызбан; Беигәаа Омар иахьа уажәраанӡа ҧсыуак иыгәыӷьны ииымҳәаз иҳәеит. «Аҧсуа мифологиа хылҵышьтрома?», «Аҧсуа Бызшәа раҧхьаҭәыи бызшәаома?»,...