Atilla Güser

3 yazı

Урысей Федерацэм и цIыху узэрыхъуфыну Iэмалхэр

УФ-м и цIыху ухъуну ухущIэкъумэ, къыкIэлъыкIуэ Iуэхугъуэхэм упэхъун хуейщ: 1. Илъэситху хъуауэ УФ-м ущыпсэун, зы илъэсым къриубыдэу, зэкIэлъхьэпыту мазищ нэхърэ нэхъыбэкIэ хамэ къэрал ущымыIауэ щытыпхъэщ; 2. УФ-м и Конституцэмрэ хабзэмрэ утетыну шэсыпIэ уохьэ; 3....

Урысейм ущыпсэуну хуит узыщI тхылъым и къыдэхыкlэр

Урысей Федерацэм пIалъэ кIыхькIэ щыпсэуну хуит зыщI тхылъ (вид на жительство) хэхэсым къызэрыдихыну Iэмалхэр Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм пIалъэ кIыхькIэ УФ-м щыпсэуну хуит зыщI тхылъ зэрагъэпэщмэ, адэжь щIыналъэм щыпсэуну, щылажьэну хуитщ. А...

РВП къеIызыхынум ищIэн хуейр

Хамэ къэрал щыпсууэ, и хэку къэкIуэжу Урысей паспорт къищтэну хуей цIыхум хабзэм къыхуигъэувыр Iыхьищу зэкIэлъокIуэ. Япэ Iыхьэр. Хэкум (Урысей Федерацэм) къихьэу зы зэман пыухыкIа гуэркIэ щыпсэуну хуит зыщI тхылъ зэригъэпэщын (РВП). ЕтIуанэ Iыхьэ....