Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

ЩIышылэ мазэм ипщI махуэр журналистхэм я махуэщ

Тырку журналистхэм я зэгухьэныгъэм «ЛэжьапIэ зимыIэхэмрэ щIышылэм ипщI махуэмрэ» зыфIища тхыгъэр къиутIыпщащ, журналистхэр зыхэт гугъуехьхэр къыщиIэту. Абы щыжеIэ: «Дэ илъэс куэд лъандэрэ щIышылэм и пщIыр журналист лажьэхэм я махуэу долъытэ. Иджырей Тырку къэралыгъуэм щIышылэм и пщIыр «журналист лажьэхэм» я махуэу щыплъытэну гугъущ. Къэралым лэжьапIэншэу исхэм ухэплъэжмэ, адрей IэщIагъэхэм елъытауэ, лэжьапIэншэ хъуа журналистхэм я бжыгъэр тIукIэ нэхъыбэщ.

Лажьэхэм я процент 90-р лэжьакIуэ зэгухьэныгъэхэм хэмыт, къэралым кърита лэжьапIэ зимыIэхэщ. Журналист 67-рэ лъэхъуэщым исщ. ЩIышылэм и пщIыр махуэщIу дгъэлъэпIэн хуейкъым, нэхъ игъуэщ бэнэныгъэм и махуэу тлъытэныр.

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img