Гум Къинахэр

0
553

Гуэщдыгъэ и хьэлывэу 

Гуэщдыгъэ хьэлывэ игъажьэуэ, гъунэгъу сабийхэр къыщlэлъэдати, зы хьэлывэ закъуэ зыпитхъри яхуигуэшащ. 

Абы тету, унагъуэм янэхъыжь лlыжьыр къыщыщlэхьэжым, 

Гуэщдыгъэ еупlщlащ; сабийхэм хьэлывэ яритарэ, яримытарэ. 

Гуэщдыгъэ, Алыхь къипlиикlыжыху язгъэшхам! Жиlэщ жэ. 

  

Къазыlуэтэжар: Шыд Нэжлащ, Узын Яйлэ-Хьэтlохъущыкъуеижьым щыщ. Илс, 66 мэхъу 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz