Апэрэ кlэутlупщыго яlагъ

0
369

2018-2019-рэ илъэсым еджэныр зыщаублагъэ Эрджиес Университетым Черкесыбзэмрэ Културэмрэ якафедра апэрэ кlэутlупщыгъо иlагъ. Мэкъуогъум и18-м еджапlэр къэзыухыгъэхэм аратыгъэ ядипломхэм ягъусэу, шlухьафтынхэр афагъэшъошагъ. Гушlогъо эlукlэм еджакlохэм янэ ятэхэр, яныбджэгъухэр хэлэжьагъэх. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz