Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Нанэмэ ягу псэфырэп

«Мыр тэрэп Путин зизаор»

Урыс къэрэлыгъо ипрэзидэнт Владимир Путин lоныгъо мазэм и 21-м Урыс къэрэлыгъо тарихъым ящэнэрэ хъущт «Заом фэхьазырэу ущытын унашъор» къыдигъэкlыгъ. Ащ къыхэкlыгъэ шокур сыджым фэдэу зеубгъу. Унашъом ехьылlагъэ протестохэри ежъагъ. Хэку ифыныгъэмрэ лъэпкъгъэкlодымрэ къелыжъыгъэ Адыгэ тlэкlур джыри Украинэм lашэпэмэ аlуадзэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр, Бахьсан къалэм дэсхэр къэлэ гъэlорышlэ унэ lупэм щызэрэугъойгъэх. Унашъом изытетыр зэрагъэшlэн пае зэрэугъойгъэ цlыфхэмрэ къэлэ lэшъхьэтетхэмрэ зэlукlэ ашlыгъ. Зэlукlэм нымэ якlалэхэр заом агъэкlоным зэрэфэмыехэр къыхагъэщыгъ. 

Адыгэ Республикэм, Адыгэхэр бэу зыдэс Адыгэкьалэм идэхьапlэ дэкlыпlэмэ полицие контрол уцупlэхэр агъэуцугъ. Къалэм дэхьарэ дэкlырэ ку пстэури къагъэуцу, хъулъфыгъэхэр кум къырагъэхызэ, «Заом фэхьазырынэу ущытын унашъо» тхылъыр зэраратырэр мы lофым ехьылlагъэ зэдгъэшlагъэмэ ащыщ. Очыл Евгени Крилов МСК1. РУ ритыгъэ репортажым прэзидэнт унашъо тхылъымрэ «Заом фэхьазырэу ущытын унашъо» тхылъымрэ ехьылlагъэ федеральныем ихабзэхэр зэхифыгъ. Уеплъымэ «Заом фэхьазырэу ущытын унашъом» тетыныр зымыдэмэ апае хабзэм пшъэрылъ зэрафимышlырэр къиlуагъ. Ау цlыфхэм азфагу «Заом фэхьазырэу ущытын унашъом» тетыныр зымыдэхэрэр агъэпщынэнэу ыкlи илъэсыпшlэ хьапсэ чlэс аратынэу гущыlэхэр зэрахьэ. 

Адыгэ активист Ибрахьим Ягъан социальные медиакlэ Урыс къэрэлыгъо ипрэзидэнт Владимир Путин къыдигъэкlыгъэ «Заом фэхьазырэу ущытын унашъом» ехьылlагъэу Урыс фэдэрация щыпсэурэ Адыгэмэ ариlуагъ. Адыгэхэр пчъагъэкlэ нэхь макlэ зэрэхъурэр къэзыlуагъэ Яагъан якlалэхэр заом амыгъэкlон пае адыгэ ныхэмрэ тыхэмрэ аушъыигъ. 

Чэчэнай щыпсэурэ ныхэми якlалэхэр, яшъхьэгъусэхэр ыкlи яlэхьылъхэр Украинэ щыlэ заом зэрагъакlорэр протесто ашlын пае lоныгъо мазэм и 21-м Грозный дэт Чэчэнай Игу зэраlорэ мэщытым ыпашъхьэ щызэрэугъоигъэх. 

«Заом фэхьазырэу ущытын унашъор» къыздэкlыгъэм щегъэжъагъэу Урысыем зэкlэми уеплъымэ протесто зышlырэмэ ащыщ нэбгырэ минитlум нэхьыбэ цlыф хьапсэм чlадзагъ. 

  

Къэбарыр: Гъуазэрэ Жъынэпсрэ 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img