«Дызэмыщхьми, дызэхуэдэщ!»

0
222

Карачаевск къалэм дэт, Алиев Умар и цІэр зезыхьэ Къэ-рэшей-Черкес къэрал уни-верситетым къыщапщытэжащ «Мы разные, но равные» зи фІэщыгъэцІэ XІІ Хэгъуэгузэпх ІэщІагъэ зэпеуэр. 

Мыбы зыкъыщагъэ-лъэгъуэну лъэкІыныгъэ яІащ Ищхъэрэ-Кавказ фе-деральнэ хэгъуэгумрэ Адыгэ Республикэмрэ анэ-дэлъхубзэмрэ литерату-рэмрэкІэ я егъэджакІуэ нэхъыфІхэм. 

Мы зэхьэзэхуэр илъэс къэскІэ ирагъэкІуэкІ. ИкІи абы и иужьрей зэпеуэм ди хэгъуэгум щыщым бжьы-пэр зэрыщиубыдам къы-хэкІыу, мыгъэрей зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщакІуэ пщэрылъыр ди республикэм къылъысащ. 

ЛъэпкъыбзэхэмкІэ егъэ-джакІуэхэм я хэгъуэгузэпх зэпеуэр хуэунэтІащ лъэпкъ-хэр зэшэлІэным, бзэм ехьэ-лІа лъэпощхьэпохэр сэтей щІауэ утыку къихьэным, анэдэлъхубзэр егъэджыным ехьэлІауэ къыхэлъхьэныгъэ-щІэхэмкІэ зэдэгуэшэным. 

Зэпеуэм и къэпщытэжы-ныгъэ махуэм абы къекІуэ-лІащ, уеблэмэ икІэм нэс хэтащ КъЧР-м егъэджэны-гъэмрэ щІэныгъэмрэкІэ и министр Кравченко Иннэ, абы и къуэдзэ Бэчыжь Фа-тимэ, КъЧкъУ-м и ректор Узденов ТаусулътІан, егъэджэныгъэмкІэ Урысейпсо Профсоюзым и республикэ къудамэм и пашэ Чотчаевэ Маринэ, нэгъуэщІхэри. 

Ищхъэрэ Осетие-Ала-нием, КъБР-м, АР-м, Шэшэн, Ингуш республикэхэм, Став-рополь крайм, КъЧР-м къа-бгъэдэкІа егъэджакІуи 9-м утыку кърахьащ я ІэщІа-гъэ ІэпщІэлъапщІагъыр, яб-гъэдэлъ Іуэху зэхэщІыкІыр, щІэныгъэр, ирагъэкІуэкІ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр. 

МахуищкІэ екІуэкІа зэхьэзэхуэм и япэ Іыхьэм зэпеуэм хэтахэм видео-презентацэ ІэмалымкІэ утыку кърахьащ зыщыщ хэгъуэгум и дахагъыр, и гуакІуагъыр, ябгъэдэлъщ хъугъуэ-фІыгъуэхэр. 

ЕтІуанэ махуэм — зэпеуэр ІыхьитІу ягуэшащ. Япэрейр: «визитная карточка» зыфІа-ща, егъэджакІуэм бгъэдэлъ творческэ лъэкІыныгъэхэр, щІэныгъэр къыздыщигъэ-лъэгъуа Іыхьэщ; етІуанэр — «методическая мастерская» жыхуаІэу дерсыр зэрырагъэкІуэкІымкІэ мастер-класс егъэджакІуэхэм здыщата Іыхьэщ. 

Япэ дакъикъэхэм щыщІэдзауэ нэрылъагъу хъуащ бжьыпэр зыубыдыну нэры-бгищыр. ИкІи, жюрим те-кІуэныгъэр хуигъэфэщащ Шэшэн Республикэм щыщ, шэшэныбзэмкІэ егъэджакІуэ Бангачиев Эдик. 

Ди республикэм къыбгъэдэкІа, Ищхъэрэ Тебэрды курыт еджапІэм къэрэшеи-бзэмкІэ щезыгъаджэ Бай-чоров Ринат къыхагъэщащ «Кавказым и хабзэхэм и хъумакІуэ» номинацэмкІэ. 

Гуапэ зэрытщыхъуну, хэ-гъуэгу куэд къызэщІэзыубыда зэпеуэм етІуанэ, ещанэ увыпІэхэр къалъэщащ адыгэ-бзэмкІэ и егъэджакІуэхэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Гулажын Маринэрэ Адыгэ Республикэм къы-бгъэдэкІа Мыгу Анжелэрэ. Адыгэ фащэр ящыгъыу, адыгэбзэр дахэу утыкум къизыхьа ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэхэм ябгъэдэлъ щІэныгъэмкІи, зыкъэгъэ-лъэгъуэныгъэхэмкІи жюрир къахьэхуащ, езыхэри къыхагъэщащ. 

Абыхэм утыкур зэра-гъэдэхам адыгэм и пщІэр хуабжьу къиІэтащ. Дригу-шхуэу дыкъыщІэкІыжащ къуэш хэгъуэгухэм щыщ ди лъэпкъэгъу егъэджакІуэ-хэм къагъэлъэгъуа ехъулІэ-ныгъэхэм. 

Махуэ псом екІуэкІа зэхьэзэхуэр уэрэджыІэ, къэфакІуэ концерт программэкІэ ягъэбжьыфІащ. Зэпе-уэм и кІэм абы хэтахэм сау-гъэтхэмрэ ФІыщІэ тхылъ-хэмрэ хуагъэфэщащ. 

Хэгъуэгу зэхуэмыдэхэм щыщу къеблэгъа хьэщІэ-хэми, зэпеуэм хэтахэми фІы-щІэ хуащІащ фІагъ лъагэ иІэу XІІ Хэгъуэгузэпх ІэщІа-гъэ зэпеуэр къызэзыгъэпэ-ща, КъЧР-м егъэджэныгъэм-рэ щІэныгъэмрэкІэ и Мини-стерствэмрэ Алиев У. и цІэр зезыхьэ КъЧкъУ-мрэ. 

  

Сурэтым щыволъагъу: сэмэгумкІэ къыщегъэжьауэ МЫГУ Анжелэ, БАНГАЧИЕВ Эдик, ГУЛАЖЫН Маринэ сымэ. 

Черкес Хэку

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz