Аԥсышәала

0
84

1982 Адунеи Шьапылампыл Шьампионат аҿы ҭыҧ аанызкылоз, СССР ркоманда иалахәыз Рамаз Ченгьелиа ихьӡ ансаҳа, даҧсыуазар ҟалап ҳәа саахәыцын, иаразнак акы ҩба ажәақәак ихысҳәаар сҭаххан;’’ Ампыл иасуо Ченгьелиа – Уаҧсыуоушәа сгәы ҟалит’’ аазҩын, уаа иаанхазаап. Шқәсқәак иынца ашьҭахьы, ари исҵәыҕәыз абҕьыц саб имҧыҵашәан, ҵаҟа ишҩыу еиҧш инаиыгӡазаап.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz