Кино режисер, орэдус, орэдыlу

0
70

Жьоныгъуакlэм Ютубым инэкlубгъо къихьыгъ «Орира» зыфиlорэ орэдыкlэ. Ар хэкум игъэкlыным ыкlи лъэпкъ гъэкlодым ижьалымагъэ фегъахьэу зэхилъхьагъ орэдышъом ригъэкlугъ Азагуахьэ Зэина. Инджылыбзэкlэ регъажьэ орэдыр, Адыгабзэкlэ Кьэбэртэябзэкlэ лъегъэкlуатэ.

Иорданием къыщыхъугъэ Адыгэ орэдыlоу Азэгуахь, клавиемрэ пианинэмрэ къаригъэlонэу еджагъ. Оркестра цlэрыlохэм адэлажьазэ, лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ямузыкалнэ културэ фэщагъэ мэхъу, културэхэм азфагу щэзекlорэ музыкэхэр гъусэ зыфешlыхэщ гъогу техьа, эламентарнэ акустикэ ыкlи электроникэ lэмэпсымэхэмкlэ орэдхэр ыусыхэу еублэ. Азэгуахь Зеина 2009-рэ илъэсым Бэрлин мэкощы, Нуремберг «Филм ыкlи Анимасион» Гъэсэныгъэ ащ щызэрегъэгъоты, филм музыкэхэм дунае хахьэ, филм пчьагъэхэм ямузыкэ етхы, анимасион филмхэм макъэр акlэлъьаным дэлажьэ. Элин Геринг ыгъэуцугъэу, Сара Фазилат рол шъхьаlэр къызщишlыгъэу, 2022-рэ илъэсым Германем Оскар ишlухьафтын хигъэлэжьагъэ филмэу «Нико» и музыкэ зыхэзгъэуцо Азэгуахь, Иорднием ирежисерэу Рама Аясра «Хервест Моон» зыфиlоу тырихыгъэ декументалнэ кином пае зэхигъэуцуагъэ музыкэмкlэ, Жьоныгъокlэм 2023-рэ Берлин Док Форум филм фестивалым «Анахь орэд Дэгъу» цlэр къыфагъэшъошагъ.

Цlэ тедзэу «Зазука» сценэм щехьы. Азэгуахь Зэина, иорэдхэр зытетхагъэ албюмэу «Зазука» 2019-рэ илъэсым къыдэкlыгъ. Ащ къыкlэлъыкlуагъэх, Хадеел (2022), Фамили Портрет (2021), Turn Everything (2017) ыкlи Хьуда (2017) зыфиlорэ албюмхэр.

«Пчьыхьашъхьэ тхьагъор» ыlоу тыркубзэкlэ зы орэд ыусыгъ, Азэгуахь Германем иорэдыlохэу Майя Диеков, Барбара Куеста ыкlи Уиззи я албюмхэм аранжеровка ышlыгъэх ыкlи язэхэгъэуцон инэу ахэлэжьагъ.

Иорэдхэр Германем, Бейрут, Егепет ыкlи Иорданием я оркестра цlэрыlохэм, орэдыlо купышхохэм ярепертуархэм ахагъахьэ. Азэгуахь Зэида “Between Delirium and Clarity” (2023), “Post Delirium o’Clock Clarity” (2023) зышъхьа орэдхэр ыусыгъэх. Ахэр, WDR Funkhausorchester Оркестрэм и Хор къыlуагъэх.

https://www.youtube.com/watch?v=ti7CUnzdMdA

 

Тыркубзэкlэ къэбарыр зытхыгъэр:

Серап Джанбек

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz