Жыласэ Маритэ

1 yazı

Ехъулlэныгъэхэм я лъабжьэ

«ИпэжыпIэкIэ жыпIэнумэ, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм къару нэхъыщхьэ дыдэу хэлъыр абы хэт дэтхэнэри – егъэджакIуэри абы и нэIэм щIэт ныбжьыщIэри - зэлIалIэ Iуэхум ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну зэрыщыгугъырщ. А гурыщIэр лэжьыгъэм хэмылъмэ, абыхэм зэфIах псори мыхьэнэншэ...