Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Kuruluşunun 106. yılında Çerkes Teavün Mektebi (1910-1914)

2. Bölüm
Çerkes Teavün Mektebi’ne altı yaşından küçük ve on iki yaşından büyük öğrenci alınmamaktadır. Mektebe kayıt olunacak öğrencinin nüfus cüzdanının olması, aşılı bulunması, başka bir mektepte bulunmuş ise o okuldan alınmış tasdiknamesini ibraz etmeli ve bir velisi olmalıdır. Gündüzcü olacaksa ayrıca bir ikametgâh göstermek zorundaydı. Kimsesiz ve fakir çocukların yardıma muhtaç olduklarına dair karyeleri veya mahalleleri heyeti ihtiyâriyesi tarafından verilecek olan geçerli resmi evrakla beraber mektebe kayıt olmak için başvuruda bulunabilirlerdi.23 Öğrenci alımında aranan şartlar tüm Özel İslam Mektepleri için birkaç farklı uygulama dışında aynıdır.24
Ders ücreti Özel İslam Mektepleri’nin tek gelir kaynağıdır. Özel İslam Mektepleri diğer giderlerini, öğretmen ve personel maaşlarını bu alınan ders ücretlerinden karşılamaktadır. Ders ücretinin ne kadar olacağı öğrenci velilerinin mali güçlerine göre değişiklik göstermektedir. Ders ücreti bir yıllık peşin veya yıllık 3 ya da 4 taksit olarak veya her ayın başında aylık olarak alınmaktadır. Bu nedenle ders ücretleri ve nasıl ödeneceği konusu ve bunun haricinde öğrencinin yıllık olarak sadece bir kez vereceği diğer ödemeler ve öğrencinin gündüzcü, yarı gündüzcü veya yatılı olarak vereceği ücretler tüm okullarda farklılık göstermektedir.
Çerkes Teavün Mektebi’nde ücretli öğrenci sayısı okul mevcudunun yarısını geçemezdi. Ücretler; gündüzcü ibtidâi öğrenci için 2,5 lira, rüşdiye öğrencileri için ise 3 lira, yarı yatılı ibtidâi öğrenciler için 7,5 lira, rüşdiye öğrencileri için ise 8 liradır. Yatılı ibtidâi ve rüşdiye öğrencilerinden 18 lira alınmaktadır. Bu ücretler bir yıllık ücretlerdi. Ders ücretinde iki çocuğunu da mektebe kayıt ettirenlerden yüzde on, üçüncü çocuk için yüzde yirmi ve dördüncü çocuk için yüzde otuz indirim yapılmaktadır. Ders ücretleri dört taksit olarak alınmaktadır. Eğitimi devam ederken okulu bırakan ücretli öğrencilere o dönem için ödemiş oldukları taksitler geri iade edil- memektedir.25
Çerkes Teavün Mektebi’nde, gündüzcü veya yarı yatılı öğrencilerden çamaşırlarını okulda yıkatmak isteyen öğrencilerden yıllık yıkama ücreti olarak bir lira alınırdı. Yarı yatılı öğrencilerden isteyenler aylık yarım lira vererek öğle yemeğini okulda yiyebilirlerdi. Gündüzcü veya yarı yatılı öğrencilerden resmi modeldeki elbise ve ayakkabı ile nakliye masrafı ve mektep tarafından dağıtılan ders araç ve gereçleri kendi imkânlarıyla karşılarlardı. Eğer okul tarafından verilmesi talep edilirse bunlar için ayrıca ücret verirlerdi.26
Yatılı öğrenci tüm vaktini okulda geçirmektedir. Ödemiş olduğu ders ücreti karşılığında öğle yemeği, çamaşırlarının yıkatılması, resmi modeldeki elbise ve ayakkabı ile nakliye masrafları, ders araç ve gereçleri okul tarafından ücretsiz olarak sağlanırdı.27 Çerkes Teavün Mektebi’nde alınan ders ücretleri aynı dönemde faaliyet gösteren diğer Özel İslam Mektepleri ile karşılaştırıldığında, fiyatların neredeyse üçte iki oranında daha az olduğu görülmektedir.28
Özel İslam Mektepleri’nin ihtiyaçları kurucuları ya da bağlı olduğu cemaat tarafından karşılanmaktadır. Özel İslam Mektepleri’nin tek gelir kaynağı öğrenciden alınan ders ücretleridir. Çerkes Teavün Mektebi’nin ihtiyaç ve masrafları Çerkes Teavün Cemiyeti tarafından karşılanmıştır. Zaten Mekâtîb-i Hususiye İdaresi de doğrudan nakdî olarak Özel İslam Mektepleri’ne mali yardım yapmamaktadır. Sadece resmi ruhsatnamesi olan mektepler, Maârif Nezareti’nden izin aldıktan sonra yardım nizamnamesi gereğince yardım toplayabilir, etkinlik yapabilirlerdi.29
Genellikle resmi ruhsatı olan Özel İslam Mektepleri sene sonunda okulun açığını bildiren pusulaları Maârif Nezareti’ne gönderirlerdi. Mektebin ihtiyacı olan meblağ için konser, tiyatro, konferans, sergi, temsil, tombala ve benzeri gibi etkinlikler düzenlerlerdi. Bu etkinlikler için Maârif Nezareti’nden izin alındıktan sonra biletler bastırılır ve bu biletler satılarak mektebin açığı kapatılırdı. Ya da resmi ruhsatname alındıktan sonra izin alınarak okul adına İstanbul ve tüm yakın eyaletler veya Çerkeslerin yoğun olduğu yerler dolaşılarak okul adına yardım toplanılırdı.30 Çerkes Teavün Mektebi bu ikinci yola başvurmuştur.
Çerkes Teavün Mektebi’nde öğrencilerin dini terbiyelerine ve ahlaklarına özen gösterilmiştir. Beş vakit namaz mektepte cemaatle kılınmıştır. Bu konuda kusuru olanlar cezalandırılmıştır. Öğrenciler ders heyetini ve mubassırları dinlemek, arkadaşlarına iyi ve nazik davranmak zorundadır. Mektep içinde bir şeyi kırmak veya bozmak zarar ve ziyan vermek yasaktır. Bunu yapanlar verdiği ziyanı ödemek zorundadır. Mektebin ders heyetine ve idaresine karşı isyan etmek, içki içmek, namus ve haysiyete aykırı işlere cesaret etmek, mektebin nizamnamesine muhalefet ve bilhassa dini vazifelere kasıtlı isteksizlik okuldan atılmayı gerektirirdi. Okulun içinde ve dışında sigara kullanımı yasaktır. Tatil dönemleri dışında geçerli bir mazeret dışında ders günlerinde öğrenciye izin verilmemektedir. Böyle bir durumda ders günlerinde bulunmayan öğrenci, velisi tarafından mühürlenmiş bir belgeyle mazeretini idareye bildirmek zorundaydı. Öğrenciler törenlerde el ve etek öpmek gibi dalkavukluklardan sakınırdı.31
Çerkes Teavün Mektebi’nin kesin kapanış tarihi bilinmemektedir. 1914 yılına ait kayıtlarda ve istatistiklerde mektep hakkında bilgi tespit edilmemiştir. Bu nedenle Çerkes Teavün Mektebi’nin 1914 eğitim yılında kapanmış olduğu düşünülmektedir.

Sonuç
Çerkes Teavün Mektebi’nin 4 yıl süren eğitim faaliyetinde, çoğunluk esasına dayanan bir yönetim anlayışının hâkim olduğu görülmektedir. Tüm kararlar idare ve öğretmen kurulunda oy çokluğu ile alınmış ve uygulanmıştır. Eğitim uygulamaları ceza ağırlıklı değildir. Okuldaki ücretli öğrenci sayısının okul mevcudunun yarısını geçmesine izin verilmemiştir. Bu durum bize Çerkes Teavün Mektebi’nin para kazanmak amacıyla açılmış bir kurum olmadığını gös-termektedir. Çerkes Teavün Mektebi daha çok İstanbul’da olan kimsesiz Çerkes ve fakir çocukları himaye etmek, eğitmek ve topluma kazandırılmasını sağlamak üzere faaliyete geçirilen bir kurum rolünü üstlenmiştir.
Kurum sorumluluğunu okul bitince de yüksek tahsilde nakdi yardım yaparak devam ettirmiştir. Ayrıca Çerkes Teavün Mektebi, Çerkes alfabesinin ilk kez kullanıldığı kurum olmuştur. Çerkes öğrencilere; resmi müfredat dışında anadillerinde eğitim verilerek, kendi dil ve kültürlerini unutmamalarına özen gösterilmiştir. (Bitti)

Kaynakça:
1) Nuri Güçtekin, Çerkes Teavün Mektebi (1910-1914), İÜ. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enst.Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi-İstanbul, Yıl: 2013/1, Cilt:12, Sayı: 23, sayfa1-21
2) Nuri Güçtekin, İstanbul’daki Hususi Mektepler (1873-1922), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Araştırma-İnceleme Serisi-9, Ağustos 2015. İstanbul, sayfa:286-288

23- Çerkes Nizamnamesi, madde 11 ve 12.
24- Rehber-i Marifet Mektebi Talimatı Esasiyesi, Dersaadet, Agobiyan Matbaası, 1306/1890, Kayıt ve kabul şartları, madde 2. Rehber-i İttihâd-ı Osmani Mektebi Tarif- namesi, İstanbul, Tarihsiz. Kayıt ve kabul. Leylî ve Neharî Mekteb-i Tefeyyüz, İstanbul, Bedrosyan Matbaası Hoca Paşa, 1329/1913. Kayıt ve kabul şartları.
25- Çerkes Nizamnamesi, madde 14-17.
26- Çerkes Nizamnamesi, madde 16.
27- Çerkes Nizamnamesi, madde 17.
28- Rehber-i İttihâd-ı Osmani Mektebi Tarifnamesi, Tarihsiz, Ders ücreti. Gündüzcü öğrencilerden yıllık ders ücreti olarak 3, 4 ve 6 lira alınmaktaydı. Yatılı öğrencilerden yıllık ders ücreti olarak 24, 26 ve 28 lira alınmaktaydı. Leylî ve Nehâri Mekteb-i Tefeyyüz Talimatnamesi, 1329/1913, Mektep ücretleri. Ders ücretleri hazırlık sınıfından 8. sınıfa kadar kademeli olarak artmaktaydı. Gündüzcü öğrencilerden 80-150 kuruş arası alınırken yatılı öğrenciden 200-300 kuruş ders ücreti alınırdı. Bu ilk taksit döneminde alınan ücretti. Bir eğitim döneminde dört taksit alınmaktaydı.
29- BOA., DH.MUİ., 50-1/2, (17 Zilhicce 1327/30 Aralık 1909). Cem’-i İânât Layihası 7 Eylül 1909 tarihinde yayınlanmıştır. 19 maddeden oluşmaktadır. Bu layiha 15 Aralık 1915 tarihine kadar geçerliliğini sürdürmüştür. Takvim-i Vekayi neşri: 7 Safer 1334/15 Aralık 1915. Numara:2378. Cem’-i İânât Nizamnamesi dört fasıl ve 33 maddedir. Birinci fasıl ahkâmı umumiye başlığı altında 10 maddedir. Tiyatro, müsamere, bedeniyye oyunları, eğlence tertibi, piyango ve sergi tesisi ve küşâdı gibi tüm yardım konularını kapsamaktadır.
İâne mahalin en büyük mülki amirinin iznine tabidir. İkinci fasıl iâne lüzum ve ihtiyacın sureti ve merci-i takdir ve tayini başlığı altında 7 maddedir. Üçüncü fasıl iânâtın sureti ahzı ve sarfı başlığı altında 11 maddedir. Dördüncü fasıl ahkâmı ceza başlığı altında 5 maddedir.
30- BOA., MF.HUS., 7/22, (13 C.evvel 1328/23 Mayıs 1910). Mektebe yardım toplanması için Maârif Nezareti’nce izin verilmesi için Çerkes Teavün Mektebi Müdürü Ahmed Cavid Paşa tarafından verilen arzuhaldir.
31- Çerkes Teavün Mektebi’nin okul kurallarının diğer Özel İslam Mektepleri kadar ceza yaptırımın çok ağır olmadığı görülmektedir.

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img