Ana Sayfa 2020 Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2020

21 Mayıs’a özel, anadilde, anayurtla ortaklaşa gazete

0
Çarlık Rusyası’nın “ya tam itaat ya ölüm” hedefiyle on yıllarca sürdürdüğü savaş, 21 Mayıs 1864’te Çerkeslerin anavatanları Çerkesya’dan sökülüp atıl Değerli Jıneps okurları, Çarlık Rusyası’nın “ya...

Адыгэ къуажэхэм я тхыдэм къыхэщыж фIэщыгъэцIэхэр

0
КАВКАЗ зауэжьым кърихужьэу, хэгъэзыхьыныгъэкIэ щIыпIэ-щIыпIэхэм Iэпхъуэу къэзыкIухьа адыгэ жылагъуэхэм я тхыдэм къыхощыж здыщыпсэуа щIыпIэхэм я фIэщыгъэцIэ куэд. Мыр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэщ, сыту жыпIэмэ фIэщыгъэцIэжьхэм...

Мафэ къэсри тыгъэ илъэгъоу ыкIи тыгъэр зыгъотырэ саугъэт

0
1991 илъэсым Адыгэ Республикэ сыкъызыкIуагъэм Бырсыр Абдуллахь сыдэу щытми сшIэщтыгъ. ЕтIанэрэ уахътэхэм а зы сэнэхьэт еджапIэм тызэрэщеджагъэм къыдыхэтэу дунае еплъыкIэкIи зэфэдэ зыхъукIэ сыдэу щытми...

Инджылыз сурэтыщIым и нэкIэ

0
Жагъуэ зэрыхъущи, Сэовет лъэхъэнэм ипэкIэ адыгэхэр, Кавказым щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэм яхуэдэу, тхыбзэншэу щытащ. НобэкIэ адыгэхэр лъэпкъыу ялъытэу щыхъуа лъэхъэнэр щIэныгъэлIхэм убзыхуауэ зэфIагъэувэжауэ пхужыIэнукъым. Ауэ...

ЩIыналъэ дахэр бгырыс Iэлхэм къазэрыIэщIэфхам папщIэ

0
1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзым-тащхьэ), убыххэм я лъахэм щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы...

Лабэдэсхэм я гуауэ

0
Зи гугъу тщIы Iуэхугъуэр къыщыхъуащ Кавказ зауэр щекIуэкIа лъэхъэнэм, нобэрей Къэрэшей-Черкесым хиубыдэ щIыпIэм деж – Ахъмэтыбг и лъапэм... Къэбэрдейр Урысейм къизэуа нэужь, щIыпIэм щагъэува хабзэм...

КЪЭБЭРДЕЙМ И ХУИТЫНЫГЪЭМ ПАПЩIЭ

0
ХVIII лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм Урысейр зи къару илъыгъуэ къэрал лъэщ хъуащ, абы Кавказым щригъэкIуэкI политикэми зихъуэжу щIидзащ. И лъэр Тэрч псым и Iэшэ...

Шыихъ чъыгым иуIагъэхэр

0
ЧIыопсым исаугъэт цIэрыIоу, лъэпкъым ыкIи культурэм якIэнэу зэрэщытыр къэзыушыхьатырэ къэралыгъо статус къызэратыгъэу Шэхапэ дэт Тюльпан чъыгышхом джыри шъэфэу хэлъыр макIэп… Метрэ 30-м ехъу зилъэгэгъэ чъыгым...

НЭГЪУЭЩI КЪИКIЫРКЪЫМ АБЫ (Карл Маркс зэритхамкIэ)

0
1836 гъэм жэпуэгъуэ мазэм Лондон щежьэри, Шэрджэсым кIуащ «Виксен» кхъухьыр, шыгъу ишэри. Кхъухьыр зейр зиусхьэн Бёлл Джеймсщ. Ар щэкIуэгъуэ мазэм и 25-м урысхэм Суджыкъу-къалэ щаубыдащ,...

АЖДЖЭРИЙ И КЪУЭ КУШЫКУПЩ

0
Урыс-Кавказ зауэм и тхыдэм щыцIэрыIуэ дыдэщ Ажджэрий и къуэ КушыкупщкIэ зэджэр. КъызыхэкIар пщы лъэпкъщ, аращ КушыкупщкIэ щIеджэр. ЛъэпкъкIэ зыщыщыр нобэми IупщI хъуакъым. Сэ зэрыхуэзгъэфащэмкIэ,...

KİTAP