Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъщ

Илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа, лъэпкъ куэд, цIыху мелуан бжыгъэ зыхэкIуэда Кавказ зауэм зи щхьэр щызыгъэтIылъахэм я фэеплъу, 2017 гъэм накъыгъэм (майм) и 21-м, адыгэм и щыгъуэ-щIэж махуэм, Къэрэшей-Черкес Республикэм и къалащхьэ Черкесск сын щэджащэ къыщызэIуахауэ щытащ.

Проектыр зи IэдакъэщIэкIыр адыгэм къытхэкIа лъэпкъыпсэ-хэкупсэхэу Куэбл СулътIанрэ сурэтыщI цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ Мухьэмэдрэщ.

Къуапий зиIэ, зи къэухькIэ 12 х12 хъу утыкум и курыкупсэм къамэр сампIэм илъхьэжауэ щыхэтIащ. ЛъэныкъуитIымкIи мэIухукIэ гъэбыдащ.

Къамэр — зауэлIым хэлъын хуей лIыгъэм, щIыхьым, хахуагъэм я нагъыщэщ. Ар сампIэм зэрилъым къегъэлъагъуэ зауэр (е зэхэуэр) зэриухар. Къамэм и кIыр гъэщIэрэщIащ адыгэ тхыпхъэщIыпхъэхэмкIэ.

Сыным и лъабжьэм щIыпIэ 12 къыхэгъэщащ. Ахэр щыхьэт тохъуэ зауэм гуащIэу пэщIэта адыгэ лIакъуэ 12-м. АдэкIи нэрылъагъущ ахэр зы IэшытIыму зэрызэрыубыдар.
А псоми фэеплъ пхъэбгъухэр тещIыхьащ. Абдежми Хэкум папщIэ зи гъащIэ щымысхьыжу, щIыхьрэ лIыгъэрэ къэзыгъэлъагъуэу Кавказ зауэм хэкIуэдахэм ди щхьэр зэрахуэдгъэщхъыр, я фэеплъыр зэрытхъумэр тетхащ.

Мы фэеплъ сыным и ухуэныгъэр иджыри зэфIэкIакъым. АдэкIи я мурадщ Кавказыбгхэм щыхьэт техъуэ ухуэныгъэхэр, а зэманым щыIа гъащIэмрэ псэукIэмрэ къэзыгъэлъагъуэ, зауэм и нэщIэбжьэр, цIыхубэм ятелъа бэлыхьыр, хэкуикIыныгъэм хэлъа гуауэр, Iуэхугъуэ хьэлъэхэмкIэ гъэнщIа тхыдэр нэрылъагъу зыщI сурэтхэр къагъэщIынущ; иджырей гъащIэ дахэр зэгъусэу, зы унагъуэу зэрыдухуэр, къэкIуэнум гугъапIэфIкIэ дызэрыпэплъэр сэтей ящIынущ.

Мы сын щэджащэм егъэщыпкъэ Адыгэ Хэкум и щхьэхуитыныгъэм зи гъащIэр хуэзыгъэтIылъа ди адэжьхэм я фэеплъыр, абыхэм къагъэлъэгъуа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ, кавказ лъэпкъ куэдым я щхьэ кърикIуа насыпыншагъэр нэрылъагъу тщещI. Хэку щхьэхуитыныгъэм псэемыблэжу хущIэкъуахэм я щапхъэщ мы сыныр.
Жагъуэ зэрыхъущи, лъэкIыныгъэ диIэкъым Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я цIэ-унагъуэцIэкIэ зэфIэдгъэувэжыну, къеттхэкIыну. Ауэ ди къалэн пажэщ ди адэжьхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэр, ди лъэпкъым и тхыдэ къызэрымыкIуэр зыщыдмыгъэгъупщэныр, къытщIэтаджэ щIэблэми ядгъэцIыхуныр. АтIэ, «Зи блэкIар зымыцIыхуж лъэпкъым — къэкIуэни иIэнукъым».

Абидокъуэ (Щохъужь) Люсанэ,
Черкесск къалэ, КъЧР

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

“Kâinatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini” yasakladınız. Biliniz ki yasağınız ancak kâğıt üzerindedir. Özgürlükleri yaşamın her alanında kısıtlamaya devam ediyorsunuz, basın özgürlüğünü de. Kontrol altında...

Çeçenya ve Putin

İspanyol gazeteci ve insan hakları aktivisti Marta Ter Ferrer’in “Kadirov’un Çeçenya’sı: Kafkasya’daki Putin Rejimi” adlı kitabı yayımlandı. Ferrer’in 8 yıl boyunca Çeçenya’daki insan hakları ihlalleriyle...

3 roman tek kitapta toplandı

Kutarba Hayri Ersoy'un "Sürdüler, Sürgün Oldum", "Sürgün Sessiz Ölür" ve "Çöl Sıcağında Bile Üşürsün Sürgünsen" adlı romanları tek kitap haline getirilerek, Oktay Chkouta çevirisiyle...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img