Гухахъо хигъуатэзэ рэлажьэ

0
1335

Бзэр лъэпкъым ылъапс. Лъэпкъ пэпчъ, анахь макIэр арыми, иныдэлъфыбзэ зыфэдэ щымыIэ баиныгъэу елъытэ. Лъэпкъыр зыфэдэр, икультурэ къызэрэпшIэн плъэкIыщтыр иныдэлъфыбз ары. Къэралыгъом ыкIи тиреспубликэ арылъ политикэм яшIуагъэкIэ «АР-м икъэралыгъуабзэ къэгъэнэжьыгъэныр ыкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм тиреспубликэ Iофэ щешIэ. Тиныдэлъфыбзэ къэгъэнэжьыгъэнымкIэ ыкIи тапэкIэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ зиIахьышхо хэзышIыхьэхэрэм ащыщых бзэм дэлэжьэрэ тишIэныгъэлэжьхэр, адыгабзэм Iоф рызышIэрэ журналистхэр, кIэлэегъаджэхэр.

Лъэпкъ пэпчъ иныдэлъфыбзэ, икультурэ ышIэным пае Iофтхьэбзэ макIэп тиеджапIэхэм ащызэхащэрэр. Адыгабзэм иегъэджэнкIэ зиIахьышIу хэзышIыхьэхэрэм ыкIи зищытхъу языгъаIохэрэм зэу ащыщ Кощхьэблэ гурыт еджапIэу № 2-м адыгабзэмкIэ икIэлэегъаджэу Бжьэц Фатимэ.

Фатимэ ыгуи ыпси етыгъэу ищыIэныгъэ кIэлэегъэджэ сэнэхьатым рипхыгъ. Илъэс 33-рэ хъугъэу ащ Iоф решIэ, адыгабзэр арегъашIэ. Исэнэхьат хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм къыхэкIэу егъэджэн Iофтхьабзэхэр гъэшIэгъонэу зэхищэн елъэкIы. КIэлэцIыкIухэм урокыр нахь гурыIогъошIу къазэрафэхъущтым пае гъэшIэгъонэу шIыгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр егъэфедэх, джэгукIэ шъуашэм илъ IофшIэнхэр афызэхещэх. Ащ фэдэу ыгу етыгъэу Iоф зэришIэрэм къыхэкIэу къыдэлажьэхэрэми, ны-тыхэми Фатимэ шъхьэкIэфэныгъэшхо къыфашIы, къыфэразэх.

Фатимэ илIакъокIэ къуаджэу Пщычэу щыщ, БрантIмэ япхъу. Я 8-рэ классым ыуж кIэлэегъэджэ училищым чIэхьагъ. Ар къызеухым, Iоф ышIэзэ, Адыгэ къэралыгъо университетым илъэпкъ факультетыр къыухыжьыгъ.

-Адыгабзэр шIу сэзыгъэлъэгъугъэхэм апэу ащыщ гурыт еджапIэмкIэ сикIэлэегъэджагъэу Темзэкъо Юрэ. Ащ узыIэпищэу адыгэбзэ урокыр ыхьыщтыгъ. Ежь ишIошIхэр хигъахъозэ сэмэркъэушхо хэлъэу адыгэ пшысэхэр къытфиIуатэщтыгъэ, тэри тыхэгъэнагъэу тшIогъэшIэгъонэу ащ тедэIущтыгъ. Джащ фэдэу шIукIэ сыгу къэкIыжьы кIэлэегъэджэ училищым купымкIэ пащэу тиIэгъэ ЖэнэлI Тамарэ. Ащ ихъупхъагъэрэ идэгъугъэрэ къэпIотэн хъумэ охътабэ ыхьыщт. Тамарэ адыгабзэм хэшIыкI ин фыриIэу, шIу дэдэ ылъэгъоу, тэри ар зэрэтигъэлъэгъущтым дэгуIэу иурокхэр ыгъэпсыщтыгъэх. Ащ нэмыкIэу Анзорыкъо Светлани ыцIэ къесIо сшIоигъу. Синасып къыхьи кIэлэегъэджэ IэпэIасэхэм сырагъэджагъ, адыгабзэр сищыIэныгъэ еспхын слъэкIынэу шIу сагъэлъэгъугъ, – еIо Фатимэ.

КIэлэегъэджэ училищым щеджэзэ Фатимэ адыгабзэм фэгъэхьыгъэ олимпиадэхэм, зэнэкъокъухэм ренэу ахэлажьэщтыгъэ. ТхакIохэр, усакIохэр еджапIэм къызырагъэблагъэхэкIэ, а зэIукIэхэм игуапэу зыфигъэхьазырыщтыгъэ.

Фатимэ иIофшIэн апэу университетым илъэпкъ факультет секретарь-референтэу щыригъэжьагъ. Ащ тIэкIурэ Iоф щишIагъэу ищыIэныгъэ зэхъокIыныгъэ горэхэр хэхъухьэхи, ащ къыIукIыжьынэу хъугъэ. Нэужым Адыгэ республикэ гимназием иIофшIэн щыпидзэжьыгъ, ублэпIэ классхэм зы илъэсрэ ахэтыгъ, етIанэ апшъэрэ классхэм адыгабзэмрэ литературэмрэ ащаригъэхьыгъ.

Унагъо исэу Еджэркъуае къызегъэзэжьым, Кощхьаблэ гурыт еджапIэу № 2-м Iухьагъ ыкIи непэ къызнэсыми щырегъаджэх. Ащ нэмыкIэу илъэсыбэрэ кIэлэегъэджэ-зэхэщакIоу еджапIэм Iоф щишIагъ. Мы мафэхэм IэпэIэсэныгъэшхо хэлъэу ублэпIэ ыкIи апшъэрэ классхэм адыгабзэр ыкIи литературэр ащарегъэхьы.

-Сыфай кIэлэцIыкIухэм адыгабзэр шIу язгъэлъэгъунэу, яныдэлъфыбзэ рыгущыIэиIэр, – еIо ащ.

Фатимэ икласс нэрылъэгъу IэпыIэгъухэмкIэ бай. ЗэкIэ зыфэлажьэрэр адыгабзэм изэгъэшIэн, шэн-зэхэтыкIэ дахэхэм кIэлэеджакIохэр афэпIугъэнхэр, ахэм ягулъытэ–гупшысэ зегъэушъомбгъугъэныр, шIэныгъэ куухэр ягъэгъотыгъэныр ары. Сабыим ышъхьэ риубытэрэр ыгу къенэ. Адыгэ шэн зэхэтыкIэ дахэхэр сабыйхэм апкъырыхьанымкIэ адыгэ гущыIэжъхэр бэрэ егъэфедэх, ямэхьанэ гурыIогъошIоу къафеIуатэ. ИжъыкIэ адыгэхэм ахэлъыгъэ шэн–хэбзэ дахэхэр кIэлэцIыкIухэм зэрахилъхьащтым дэшъхьахырэп.

ИIофшIэн зэрэфэшъыпкъэр, IэпэIэсэныгъэ IэкIэлъ зэрэхъугъэр, еджакIохэм шIэныгъэ куухэр зэраригъэгъотырэр къэзыушыхьатырэ щытхъу тхылъхэр мымакIэу Фатимэ къыфагъэшъошагъэх.

ЦIыфым ежь ыгукIэ зыфэщэгъэ сэнэхьатыр ыIэ къызыригъахьэкIэ ащ гухахъо хигъуатэзэ рэлажьэ. Джащ фэдэ цIыф Фатими. Джырэ лъэхъан кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр анахь къинхэм зэращыщыр къыгурэIоми, кIэлэеджакIохэм Iоф адишIэныр икIас, «иIофшIэн Тхьэм къыфигъэхъугъ» зыфаIохэрэм ащыщ. Ащ ригъэджэрэ кIэлэеджакIохэр адыгабзэмкIэ олимпиадэхэм, фестивальхэм ахэлажьэх ыкIи ренэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахых.

ИIофшIэнкIэ IэпэIэсэныгъэшхо зэрэхэлъым дакIоу творческэ цIыфэуи ар щыт. Фатимэ дэныр икIас. ЦIыфхэр къыкIэлъэIухэзэ саер, цыер, ащ нэмыкIэу бзылъфыгъэ щыгъынхэр, кIакохэр афедых.

-СиныбжьыкIэгъум къыщегъэжьагъэу дэныр сикIасэу сыкъэтэджыгъ, – еIо Фатимэ. – Апэдэдэ сипшъэшъэжъыехэм сафадэу езгъэжьагъ. Нэужым цIыфхэм агу рихьхэу къыкIэупчIэхэ зэхъум, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ифакультетэу «Обработка и технология швейных изделий» зыфиIорэр заочнэу къэсыухыжьыгъ. Джы непэ унэм сыщэдэ.

Ащ нэмыкIэу Кощхьэблэ районым Фатимэ дэгъоу щызэлъашIэ, къызэрэщагъэхэм рагъэблагъэзэ зэгуетхэх. Iофтхьабзэр адыгэбзэ къабзэкIэ зэрещэ, ар бэмэ агу рехьы.

Фатимэрэ ишъхьэгъусэу Мыхьамэтрэ унэгъо дахэ зэдашIагъ, пшъэшъитIурэ зы шъэожъыерэ яI, пхъорэлъф цIыкIухэри къакIэхъухьагъэх. Пшъэшъэ нахьыжъэу Жаннэ Мэрэтыкъомэ яныс. Даринэ фармацевтэу Москва Iоф щешIэ. Джантемыр я 5-рэ классым ис.

-ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэмыдэу непэ кIэлэегъаджэм осэ гъэнэфагъэ раты зэрэхъугъэм уимыгъэгушIон плъэкIырэп, ащ кIуачIэ къысеты,- еIо Фатимэ. -КIэлэеджакIохэм шIэныгъэу о пIэкIэлъыр яптыжьыныр, уишIуагъэ къызэрэкIорэр пшIэу, къыодэIухэу бгъэсэнхэр къыбдэхъу зыхъукIэ зымыуасэ щыIэп.

Адыгэ макъ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz