Адыгэ пшъэшъэжъыем лlыхъужъныгъэ зэрихьагъ

0
581

Адыгэ Республикэм Теуцожь районымкlэ икъуаджэу Пэнэжьыкъуае дэт гурыт еджапlэу N 1-м ия 8 рэ класс ис пшъэшъэжъыеу Хьахъужъэкъо Марианнэ лlыхъужъныгъэу зэрихьагъэр цlыфхэм зэлъашlагъ. Машlом ышыпхъухэр щиухъумагъэх, ащ къыкlэлъыкlоу Федерациемкlэ Советым имедалэу «Лlыхъужъныгъэ зэрэзэрихьагъэм пае» зыфиlорэр къыфагъэшъошагъ.  

Адыгеим и Лlышъхьэу Къумпlыл Мурат пшъэшъэжъыем фэгушlуагъ, къыфагъэшъошэгъэ медалыр ритыжьыгъ. Республикэмкlэ ащ фэдэ тын апэрэу зэратыгъэр Хьахъужъэкъо Марианн ары.  

«Марианна, мыщ фэдэ медаль Адыгеимкlэ оры апэрэу къызэратырэр. Ау лlыхъужъэу тиlэр макlэп. Шэнышlу хъугъэ мыщ фэдэ lофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэр, цlыфхэм якъэгъэнэжьын епхыгъэ блэнэгъэ зекlуакlэ къызхэфэгъэ кlэлэцlыкlухэм ящытхъу тlоныр», — къыхигъэщыгъ Къумпlыл Мурат. 

Адыгеим и Лlышъхьэ джащ фэдэу Марианнэ нэпэеплъ шlухьафтын ритыгъ ыкlи зэрэфэразэр риlуагъ. Къумпlыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкlэ, ащ фэдэ зекlуакlэхэр пстэуми зэлъягъэшlэгъэнхэ, щысэтехыпlэ хъунхэ фае. 

Илъэсэу тызхэтым гъэтхапэм и 15-м пчыхьэм зэшыпхъуищ зэрысыгъэ унэм къыкlэнагъ. Анахьыжъэу илъэс 12 зыныбжь Марианнэ lугъуамэр къызыкlэом щтагъэп. Ышыпхъоу Аринэ къыlэти, Анеттэу чъыерэр къыгъэущи, ахэр игъусэхэу унэм къилъэтхи, янэрэ ышнахьыжъэу Руслъанрэ адэжь чъагъэх. А лъэхъаным гъэмэфэ пщэрыхьапlэу щагум дэтым ахэр щыlагъэх. Янэ псынкlэу мэшlогъэкlосэ къулыкъум идиспетчер фытеуагъ. Ахэр такъикъищкlэ къэсыгъэх, машlори агъэкlосэжьыгъ.  

«Уныбжьыкlэми, лlыхъужъныгъэ зепхьагъ. Щынэгъо чlыпlэ узефэм, тэрэзэу узекlуагъ, пшыпхъу нахьыкlэхэр къэбгъэнэжьыгъэх, о пшъхьэ къырыкlощтым уегупшысагъэп», — къыlуагъ Адыгэ Республикэм и Лlышъхьэ. 

Урысыем ошlэ-дэмышlэ lофхэмкlэ и Министерствэ Адыгеимкlэ и Гъэlорышlапlэ ипащэу Станислав Илющенкэм Рэзэныгъэ тхылъ пшъэшъэжъыем къыритыгъ. 

Марианнэ ятэу Аслъанрэ янэу Марзетрэ мы lофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Ахэр къызэгущыlэхэм, республикэм ипащэхэм ыкlи Адыгеим и Лlышъхьэ япшъашъэ изекlуакlэ уасэ къызэрэфашlыгъэм пае зэрафэразэхэр къыхагъэщыгъ. 

Сабыибэ зэрыс Хьахъужъэкъо унагъом зэрифэшъуашэу якlэлэцlыкlухэр зэрапlухэрэм мэхьанэшхо зэриlэр, япшъэшъэжъые зекlуакlэу къыхэфагъэр шъолъырым щыпсэухэрэмкlэ щысэ хъун зэрэфаер республикэм ипащэ кlэухым къыlуагъ.

Адыгэ Макъ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz