Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Хьэкlуащэ Андрей (27.12.1929 – 27.01.2022)

Жьынэпс Газетыр филологие щlэныгъэхэм я доктор, публицист, егъэджакlуэ, ущиякlуэ Хьэкlуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэм и lыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ хуогузавэ ар дунейм зэрехыжам къыхэкlыу.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщlыныгъэ ин игъуэтащ. Щlышылэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 93-м иту дунейм ехыжащ УФ-м и еджапlэ нэхъыщхьэм щlыхь зиlэ и лэжьакlуэ, КъБР-м щlэныгъэмкlэ щlыхь зиlэ и лэжьакlуэ, филологие щlэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, Щlэныгъэхэмкlэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Хьэкlуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр. 

Критик, литературэдж, щlэныгъэлl lэзэ Хьэкlуащэ Андрей Хьэнащхъуэ и къуэр Тэрч районым щыщ Арыкъ (Борыкъуей) къуажэм 1929 гъэм дыгъэгъэзэм и 27-м къыщалъхуащ. 1948 гъэм Ленинград дэт къэрал университетым и филологическэ факультетым щlотlысхьэри 1952 гъэм къеух. Налшык къигъэзэжа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэр радиовещанэм зэдзэкlакlуэу мазэ зытlущкlэ щолажьэ. Иужькlэ а гъэ дыдэм Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутым и аспирантурэм щlотlысхьэ, икlи 1955 гъэм ар къеух. 

1954 гъэм къыщыщlэдзауэ 1961 гъэм нэсыху ар Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутымрэ университетымрэ я егъэджакlуэ нэхъыжьщ. 1961-1968 гъэхэм Хьэкlуащэ Андрей КъБКъУ-м и филологическэ факультетым и деканым и къуэдзэщ. 1968-1973 гъэхэм КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмкlэ и кафедрэм и доцентщ. 1974-1976 гъэхэм КъБКъУ-м и филологиемкlэ факультетым деканым и къуэдзэу егъэзэж. Хьэкlуащэ Андрей КъБКъУ-м филологиемкlэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкlэ и кафедрэм и профессорщ, филологие щlэныгъэхэмкlэ докторщ, Дунейпсо адыгэ (шэрджэс) академием и академикщ. 

И лэжьыгъэфlым папщlэ Хьэкlуащэм къыхуагъэфэщащ дамыгъэ лъапlэхэр, щlыхь тхылъхэр. Гурэ псэкlэ адыгэ лъэпкъым хуэлэжьа lэщlагъэлlыр, жылагъуэм пщlэшхуэ щызиlэ цlыху щыпкъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щlэныгъэмкlэ щlыхь зиlэ и лэжьакlуэ» цlэ лъапlэр иlэщ. И lэщlагъэр фlыуэ зылъагъу щlэныгъэлl цlэрыlуэр сыт хуэдэ лэжьыгъэми жэуап лыныгъэ зыхищlэу пэрытащ. 

Хьэкlуащэ Андрей и фэеплъ нэхур куэдрэ я гум илъынщ ар зыцlыхуу щыта псоми. (Адыгэ Псалъэ) 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img