lузунтарла тхылъэу къыдэкlыгъ

0
81

Къалэу Коджаэли хахьэрэ Картепе къыщдэкlыгъ тхылъыр. Зэхэзгъэуцуагъэр Тхьагъэпсэу Месудэ Четинбащ. 1879-рэ илъэсым щыублагъэу, къызщыхъугъэ къуаджэм щыпсэурэ Черкесхэмрэ Якултурэрэ Къуаджэу lузунтарла итарихь, Тыркуемрэ Кавказымрэ афэгъахьыгъэу илъэси 5-м иушэтынхэр зэхэубытагъэу щитхыгъэх.

Тхьагъэпсэу Месудэ lофшlэн зыгъэпсэфыгъом ыуж, Дюзджэ Университетым Кавказ Бзэхэмрэ Културэмрэ Магистиратурам, Черкесыбзэмрэ Литературэмрэ афэгъахьыгъэу аспирантурэм чlэхьагъ. Ушэтынхэр «Зы Черкес къуаджэу lузунтарла-Хьаджэмыкъохьаблэ» зыфиусыгъэ ипроекткlэ ригъэжьагъ. Къызщыхъугъэ къуаджэм ыцlэ къызтекlыгъэр, чылэм апэу дэтlысхьагъэ Хьаджэмыкъохэм ялlакъо, къуаджэм ичlыопс, хабзэу щалэжьырэр, лlакъоу дэсхэр, ахэр Хэкум исыхэ зэхъум зыдэщысыгъэхэр ыкlи нэмыкlхэр тхылъым щызэфихьасыгъэх.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz