ПСАЛЪЭЗЭБЛЭДЗ

0
29

Псалъэзэблэдзым хуэгъэза упщIэхэм я жэуап пэжыр jinepsgazetesi@gmaiI.com хэщIапIэм япэ къезыгъэхьым, Адэжэ Айча Атчы и “Kağıttan GemiIer” (“ТхылъымпIэ кхъухьхэр”) зи фIэщыгъэ тхылъыр, тхакIуэм и Iэ щIэдзыжауэ, тыгъэу хуедгъэхьынущ.


ЕкIуэкIыу: 2. Хьэкъущыкъум щыщ. 8. Хьэпщхупщ. 9. ХадэхэкIыр Iисраф зыщI дзыгъуэ лъэпкъ. 13. Дин IуэхущIапIэм и унафэщI, ефэндыхэм я нэхъыщхьэ. 14. Мэш хьэуазэ. 15. Лъахъстэн вакъэ пIащIэ. 16. Тонни 100 хуэдиз къэзышэч псэущхьэ. 17. Пасэрей гъущI пыIэ. 18. ЩIэжьей. 19. Нарт Щэуей и адэр. 20. Гъэш. 21. Сагъэ зыдз бжьэ. 23. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыземыкIуэ транспорт лIэужьыгъуэ. 27. Зыри къызыфIэмыIуэху, цIыху еншэ. 28. ГъавэгъэкI, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь. 30. Хьэкъущыкъум щыщ. 31. ЩIыпIэ хуабэхэм хьэлъэзехьэу къыщагъэсэбэп псэущхьэ пIащэ. 33. ПшахъуэщI. 35. Бахъсэн районым щыщ къуажэ. 37. «Мэл зыхэвэ нэхърэ … зыхэпкIэ» – псалъэжь. 38. Мывэ блын задэ. 39. Бжэныфэм къыхэщIыкIа къэп. 41. Адыгэ композитор цIэрыIуэ. Псэужамэ, и ныбжьыр мы гъэм илъэс 85-рэ ирикъунут. 42. Адыгэ бзылъхугъэ уэрэджыIакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артисткэ. 43. Ди республикэми, къэралми, дуней псом и щIыналъэ куэдми щыпсэу лъэпкъ. 46. Адыгэ кхъухьлъатэзехуэу щыта, Совет Союзым и ЛIыхъужь. 47. Шэмэдж зэрыдадзэ. 49. Дзэм къулыкъу щызыщIэ.

Къехыу: 1. Адэр дэм хуэдэщи, ар нэм хуэдэщ. 2. … хьэпIацIэ. 3. Джэдкъаз цы щабэ. 4. Хугу хьэжыгъэм, тхъум, фошыгъум къыхэщIыкIа адыгэ шхыныгъуэ. 5. Щхьэусыгъуэ гуэркIэ къуажэм дэкIыу зызыгъэпщкIуу щытам зэреджэ. 6. Хыумысауэ езыр-езыру къэкIыж. 7. Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ къуажэ. 10. КъуэкIыпIэ хьэрып къэралхэм щыпсэу цIыхухъухэм пыIэ папщIэу я щхьэм кърашыхьэкI щэкI. 11. ЦIыхубзхэм къыздрахьэкI хьэпшып цIыкIу. 12. Езыр-езыру къыщIэж псы къабзэ. 20. ТхылъымпIэ зэрызэкIэрагъапщIэ. 21. «Iэщ» псалъэр нэгъуэщIу зэрыжаIэ. 22. Зыгуэр и щхьэм иригъэжэн. 24. ЗыгъэпскIыпIэ. 25. Анэкъилъху. 26. Псэхэлъхьэж. 29. Къру лъэпкъым щыщ губгъуэ джэд-къаз пIащэ. 32. Бзыхьэхуэ. 34. «Щауэ …» -КъардэнгъущI Зырамыку, нэгъуэщI уэрэд-жыIакIуэхэми ягъэзащIэ уэрэд. 36. Нарт лIыхъужь. 37. Хадэр зэщIэзыщтэ удзыжь. 38. Вакъэ лъапщэ кIыхь. 40. А псышхуэр Европэм щыщ къэрал зыбгъупщIым я щIыналъэм щожэх. 44. ЕджакIуэм кърат унэ лэжьыгъэ. 45. УнэлъащIэм щыщ. 48. Махъсымэм щIэтIысыкI.


№ 46 2024 Гъэтхэпэ мазэм къыдэкIыгъуэм тета псалъэзэблэдзым и пэджыжхэр:

ЕкIуэкIыу: 1. Хьэсэгъу. 8. Хьэмбылу. 9. Андэгурэ. 13. Шэпхъ. 14. Вабдзэ. 15. Хуарэ. 16. Удж. 17. Хъы. 18. Шыпхъу. 20. Нал. 21. Къулей. 22. Пшэплъ. 25. Псапэ. 30. Бырыб. 31. Щай. 32. Ныш. ЗЗ. Бжьыхьэ. 36. Нэмыс. 37. Лъэпэд. 40. Iулъхьэ. 41. Еру. 42. Уадэ. 43. Хъун. 47. Хьэ. 48. ЩIыIуб. 50. ХьэмкIэ. 51. Тхылъ. 52. Ажэгъуэмэ. 53. Iупэцабэ. 55. Жырыкъ.

Къехыу: 1. Усэ. 2. Хьэлывэ. 3. Гъуэншэдж. 4. КIэпхъ. 5. Абрэдж. 6. КIэрэхъ. 7. Урыху. 10. Дзэмыхь. 11. Абрагъуэ. 12. Аргъуей. 19. Хъуп. 21. Къуэ. 23. Шабзэ. 24. Пащты. 26. Сэшхуэ. 27. Пабжьэ. 28. Бру. 29. Дыгъу. 34. Iэрамэ. 35. Къулъшыкъу. 36. Нэ. 38. Ду. 39. АдрыщI. 44. Ныбгъуэ. 45. Щхьэмыж. 46. Хьэщпакъ. 47. Хьэнцэ. 49. Бажэ. 51. Тебэ. 54. Къурш.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz