1864

0
1051

“ПцІэмэз кхъухьтедзапIэм адыгэ мин пщыкІублым щашэча гугъуехьымрэ я щхьэ кърикIуэ мыгъуагъэхэмрэ сыпсэуху сщыгъупщэнукъым. Шылэ щIымахуэ мазэм хуэзэ мы лъэхъэнэм апхудизкІэ цIыху куэд мы щІыпІэм щыкІуэдащи, къыпхуэІуэтэнукъым. ЦIыхум и гум сэшхуэ хуэдэу хэуэ мыхъумыщІэ куэд си нэгу щыщІэкІащ. Урысым адыгэхэм псэущхьэхэм епщIэ мыхъун гугъуехь, къин куэд къращIэщ. Мы слъэгъуахэр тхылъымпIэм си нэпсыр темыткІуэ дауэ зэрытестхэнури?”

А.П. Берже

***

“Къуажэхэр ягъэс, ядэIэпыкъуну зыри къакIуэркъым, унагъуэхэм щІэлъадэ хьэкIэкхъуакIэхэм фочпэбжкIэ лIыжь-фызыжь, нану жамыIэу зэтраукIэ, хъыджэбз тхьэмыщкIэхэмрэ я анэхэмрэ лъы къызыпыж я IэхэмкIэ лей ирах.”

Лермонтов Михаил

***

“Зи щІыгу зыхъумахэм хы Iуфэхэр ябгынэу щIадзащ. Адыгэ Хэкур иджы нэужь щыІэжкъым. Къуршхэм къинэжахэри ди зауэлIхэм ягъэкъэбзэнщи, зауэми кIэ щигъуэтыну лъэхъэнэр къэгъунэгъунщ…”

Бытырбыху къыщыдэкІ газет

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz