«Сыдым и махуэр къахукıуэ»

0
1196

(*Мы къэтIуатэр, зищхьэм къырикIуа нанэр бзэгурэфти, «Ш» ‘ыр, ‘С’ уэт къызэрипсэлъыр.)

Къуажэ гуэрым, (Узын-Яйлэ) зы фIызабэ къулейсыз дэст. Зы шыдыжь закъуэт и Iэр. И унэри джабэм кIэрыщIыхьат. Гъунэгъухэм я щIалэ танэхэм, нанэм и шыдыр унащхьэм дырахуейщ, къырахуэкIщ, унащхьэм къырагъалъэри, шыдыр зэгуиудащ.

Мы къуейщIеягъэр зышIа щIалэхэм яядэхэр, «Нанэм дэж дыкIэнщи, дэлъэIунщ.
Ирэмыбе! Е шыд къыхуэтщэхужынщ, е и уасэр еттыжынщ» жаIэри унафэ ящIащ.
ИкIи зырыжаIэм хуэдэуи ящIащ «КхъыIэ нанэ мы дэлэхэм ящIар дыгъэгъэузэхуж. Ухуеймэ шыдым и уасэр уэтынщ. Хьэуэ жыпIэмэ, шыд къыпхуэтщэхужынщ. Умыбезакъуэ» жаIэщ.

Нанэм «Алыхь сымыбе. Быени сигу къэмыкI. Ауэ, алыхьым си сыдым и махуэр къахуигъакIуэ» жиIэщ жи.

КъазыIуэтэжар: Бзаджэ Ракъыбщ.
Узын-Яйлэ Къайнар щыщ.
Илъ. 53 мэхъу

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz