Дыгъэгъэзэм и 10-р ЦIыхум и хуитыныгъэхэм я дунейпсо махуэщ

0
623

Дыгъэгъэзэм и 10-р ЦIыхум и хуитыныгъэхэм я дунейпсо махуэщ.
Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Зэгухьэныгъэм мы махуэр цIыхур зыхуит, къызэпыбуд икIи узэбакъуэ мыхъун хьэкъхэм, захуагъэмрэ зэхуэдэныгъэмрэ я махуэу къилъытащ.

***

Тыгъэгъазэм и 10-р ЦIыфым и фитыныгъэхэм ядунэе маф.
Лъэпкъ Зэготхэм я-Зэгухьаныгъэм мы мафэр цIыфмэ яшъхьафитныгъэм ыкIи къыдекIокIырэ иунэе хьакъхэм, зэфагъэмрэ зэфэдэныгъэмрэ ямафэу игъэуцугъ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz