Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

Дыгъэмыс

Дыгъэмыс

Дыгъэмыс, Дыгъэмыс!

Блож мафIэгур хы Iуфэр
иIыгъыу,

Бжьыхьэ дыгъэри къопс,

Си хэку кIапэм и унафэр
щIиIыгъэу.

Хыр къогубжьри тоуж,

Адыгэгу зэгуэудам зыпищIыжу,

Къилъыхъуэжрэ лъэужь,

БлэкIа жыжьэм гъунэгъу
сыхуищIыжу.

Блож мафIэгур, мэкIий…

Выгухэр чырэу къокIуалIэ хы
Iуфэм.

ЦIыху дэсыжкъым къуэкIийм…
Сабийр щIэлъщ упщIыIуа анэ
бгъафэм.

Блож мафIэгур, мэкIий,
Зызыхъуэж гъащIэ кIуасэм
пэджэжу,

Къытхуина зэман ткIийм

СIэщIихыжу сиIар гукъыдэжу…

30.09.2005 гъэ.
Дыгъэмыс.

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img