İlkay Karaduman

5 yazı

Adige atasözlerinde kadın ve mitolojik bir öykü

Хэку бгынэрэ фыз бгынэрэ зэхуэдэщ. Yurdunu terk etmekle karını terk etmek birdir. Бзылъхугъэмрэ уэрэдымрэ ныбжь яlэкъым. Kadının ve müziğin yaşı yoktur. Цlыхубзым и щхьэцыр кlыхьщ, ауэ и акъылыр нэхъ кlыхьыжщ. Kadının saçı uzundur; fakat aklı daha...

Гум Къинахэр: ЛIОТ, УКЪЫДЭДЗЭКЪЭНУТ

КъарэцIыкIу Илкай Нанэм, дзэ хурагъэщIагъащIэти, есатэкъым. Iуилъхьэнур щыщыгъупщхьэр нэхъыбэт. Махуэ гуэрым, къакIухьэкIуэ, и дэлъхум дэж кIуащ. Зыдыщысым и дзэр зэрыIумылъыр къищIащ жи. И жагъуэ хъуауэ, «Си дзэ хужьыбзэхэр къыздэсхьамэ сыт хъунт» жиIэс...

Гум Къинахэр: МЫЛIА ЗЭНЫСЭГЪУИТХУ

КъарэцIыкIу Илкай ХьэтIохъущыкъуеижьым (Узун-яйлэ.Тыркум) дэс КъарэцIыкIухэм я щыщу зэ къуэшитхум къадэкIуа, зэ нысэгъуитхут. ЗэманкIэрэ, зэ къуэшитхур дунейм ехыжри зэ нысэгъуитхур къэнащ. Махуэгуэрым зэ нысэгъухэм я щыщ зыр, хьэщIэуэ Жаныкъуей кIуащ. фыз гуп я...

Nart öyküleri

Hapтxэ Я Гъубжэ Нартхэ мэш ящlамэ, къызэрахыжын яIэтэкым, мэшым и ныкъуэр къафыщlыжмэ, и ныкъуэр яфlыхэкlуадэрт. Лъэпщ, гупсысэщ-гупсысэри, къыхуэгупсыса щыlэкъым. -Тхъэгъэлэдж зыгуэр къыlтхуигупсыlсынщ,-жари Тхьэгъэ-лэдж деж чэнджэщакlуэ кlуащ нартхэр. Ap си акъыл зыхэмылъщ, -къажриlащ Тхьэгъэлэдж. -Уэрсэрыжь...

Setenay Guaşe

Gazetenin bu sayfasına ismini veren “Setenay”, diğer söyleniş ile “Seteney Guaşe” kimdir? Nart Destanı’nın bu kadın kahramanının güzelliğini duymuşuzdur bir şekilde. Türkiye’de birçok Çerkes kızına Seteney adının verilmesi belki bu yüzdendir....