İlkay Karaduman

2 yazı

Гум Къинахэр: ЛIОТ, УКЪЫДЭДЗЭКЪЭНУТ

КъарэцIыкIу Илкай Нанэм, дзэ хурагъэщIагъащIэти, есатэкъым. Iуилъхьэнур щыщыгъупщхьэр нэхъыбэт. Махуэ гуэрым, къакIухьэкIуэ, и дэлъхум дэж кIуащ. Зыдыщысым и дзэр зэрыIумылъыр къищIащ жи. И жагъуэ хъуауэ, «Си дзэ хужьыбзэхэр къыздэсхьамэ сыт хъунт» жиIэс...

Гум Къинахэр: МЫЛIА ЗЭНЫСЭГЪУИТХУ

КъарэцIыкIу Илкай ХьэтIохъущыкъуеижьым (Узун-яйлэ.Тыркум) дэс КъарэцIыкIухэм я щыщу зэ къуэшитхум къадэкIуа, зэ нысэгъуитхут. ЗэманкIэрэ, зэ къуэшитхур дунейм ехыжри зэ нысэгъуитхур къэнащ. Махуэгуэрым зэ нысэгъухэм я щыщ зыр, хьэщIэуэ Жаныкъуей кIуащ. фыз гуп я...