Erdoğan Yılmaz

5 yazı
1959 yılında Pınarbaşı-Kayseri’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisansını 1984’te tamamladı. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında pek çok mimari yapı proje ve uygulama alanında mimar olarak çalıştı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli ders kitaplarından Adığabze Doğu Diyalekti’nin ilk modülünün hazırlanmasında yer aldı. Adığabzeden yaptığı çeviriler pek çok internet sitesinde ve Jıneps gazetesinde yayımlandı. 1980’den itibaren çeşitli dönemlerde İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesinde halk dansları ekibinde görev aldı. 2018-2019’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi”ne katıldı. Aralık 2018’den bu yana Jıneps gazetesi yayın kurulu üyesidir.

«Адыгэбзэр щыIэнущ, адыгэгу зыкIуэцIылъ адыгэ щыIэху»

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ» газетым политикэмкIэ и къудамэм и унафэщI, «Iуащхьэмахуэ» журналым редактору щылажьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ НэщIэпыджэ Замирэ Лиуан и пхъур 2004 гъэ...

«Узытелажьэр фIыуэ плъагъумэ – уехъулIэнущ!»

НэIуасэ зыхуэфщI: Къэрэшей-Черкес Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» адыгэ газетым илъэс 16 хъуауэ щылажьэ, жэуап зыхь и секретарь, КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Люсанэ. -ФIэхъус гуапэкIэ идогъажьэ ди зэпсэлъэныгъэр. Люсанэ, япэ дыдэ...

‘Dilleri yaşatmak için devletin samimi ve gerçekçi olması gerekir’

Anadiline ilişkin bilgisini hem seçmeli ders kapsamında açılan sınıfta hem de Halk Eğitim Merkezi’nde öğrencilerine aktaran, ayrıca Sakarya Kafkas Kültür Derneği’nde 10 yıldır Abhazca kursları veren, geçen ay KAFDAV Yayınları’ndan “Türkçe-Abhazca,...

Pınarbaşı’na Deniz geliyor!

Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerde herkes yaşadığı ilçenin, kentin yönetici adaylarının kimler olacağını merakla beklerken özellikle sosyal medyada paylaşılan bir adaylık haberi pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi adayıydı bu...

Şağdi – Rüzgârın oğlu

“Şağdi – Rüzgârın Oğlu” belgeselinin bir dizi gösterimi ve söyleşisi için Türkiye’ye gelen Nağaple Askerbiy ile filminin İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde izleyicilerle buluşması öncesinde bir araya geldik. “Çerkes atının, rüzgârın oğlunun, zirvelerden...