Erdoğan Yılmaz

6 yazı
1959 yılında Pınarbaşı-Kayseri’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisansını 1984’te tamamladı. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında pek çok mimari yapı proje ve uygulama alanında mimar olarak çalıştı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli ders kitaplarından Adığabze Doğu Diyalekti’nin ilk modülünün hazırlanmasında yer aldı. Adığabzeden yaptığı çeviriler pek çok internet sitesinde ve Jıneps gazetesinde yayımlandı. 1980’den itibaren çeşitli dönemlerde İstanbul Kafkas Kültür Derneği bünyesinde halk dansları ekibinde görev aldı. 2018-2019’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin “Türkiye’de Kültürel Çoğulluğun Bağımsız Araştırmacıları ve Sivil Toplum Kuruluşları İçin Ağ Oluşturma ve Eğitimi”ne katıldı. Aralık 2018’den bu yana Jıneps gazetesi yayın kurulu üyesidir.

‘Bir coğrafyayı fetih yöntemleri artık silah, top tüfek değil, banknotlar…’

İstanbul Abhaz Kültür Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kafkas Vakfı, MarmaraKaf, YıldızKaf ile Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 6 Mart’ta düzenledikleri ortak etkinliğin konuğu Cem Kumuk’tu. Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı...

«Адыгэбзэр щыIэнущ, адыгэгу зыкIуэцIылъ адыгэ щыIэху»

Хэкум щыщ цIыхубз журналистхэр Сэрия 2 Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ» газетым политикэмкIэ и къудамэм и унафэщI, «Iуащхьэмахуэ» журналым редактору щылажьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ НэщIэпыджэ Замирэ Лиуан...

«Узытелажьэр фIыуэ плъагъумэ – уехъулIэнущ!»

Хэкум щыщ цIыхубз журналистхэр Сэрия 1 НэIуасэ зыхуэфщI: Къэрэшей-Черкес Республикэм къыщыдэкI «Черкес хэку» адыгэ газетым илъэс 16 хъуауэ щылажьэ, жэуап зыхь и секретарь, КъЧР-м щIыхь зиIэ и журналист Абидокъуэ (Щохъужь) Люсанэ. ХьэжбэвыкъуэЭрдоган Йылмаз -ФIэхъус гуапэкIэ...

Адыгэ хэкум шухэр, фащэхэр ящыгъыу цIыхухэр къалэм дэту дарихьэлIэн дигугъат…

ХьэжбэвыкъуэЭрдоган Йылмаз -Япэдыдэ уэ зыкъыдэбгъэцIыхун? -Уэрдым Зекаи: 1976 гъэм Кайсери сыкъыщыхъуащ. КъуажэкIэ Къаракъуй (Къундетей) сыщыщщ, Уэрдым Хьэжы Ихъсан и къуэ Ариф срикъуэщ. Къалэм сыкъыщыхъуа, сыщыпсэуами,насып сиIэти гъэмахуэхэм къуажэм сыщыIэурэ адыгэбзэми, хабзэми, адыгагъэми щыгуазэ сыхъуащ. Курыт...

Pınarbaşı’na Deniz geliyor!

Mart sonunda yapılacak yerel seçimlerde herkes yaşadığı ilçenin, kentin yönetici adaylarının kimler olacağını merakla beklerken özellikle sosyal medyada paylaşılan bir adaylık haberi pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi adayıydı bu...

Şağdi – Rüzgârın oğlu

“Şağdi – Rüzgârın Oğlu” belgeselinin bir dizi gösterimi ve söyleşisi için Türkiye’ye gelen Nağaple Askerbiy ile filminin İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde izleyicilerle buluşması öncesinde bir araya geldik. “Çerkes atının, rüzgârın oğlunun, zirvelerden...