Uluslararası Çerkes Derneği’nin müracaatı

0
385
16 Mayıs 2011 tarihinde Uluslararası Çerkes Birliği ve Rusya Federasyonu Duması temsilcileri arasında yapılan toplantı sonrası UÇB’nin raporu:
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı B.V. GRİZLOV’A
Rusya Federasyonu Devlet Duması Etnisiteler Arası İlişkiler Komitesi Başkan yardımcısı А.А. KLİMOV’A
ULUSLARARASI ÇERKES DERNEĞİ’NİN MÜRACAATI
Saygıdeğer Boris Vyaçeslavoviç!
Saygıdeğer Andrey Arkadiyeviç!
Bu yıl 16 Mayıs tarihinde Rusya Federasyonu Etnisiteler Arası İlişkiler Komitesi tarafından Rusya Parlamentosu milletvekilleri, Çerkes diasporasını temsilen Türkiye, Suriye, Ürdün, Almanya, ABD’den ve Rusya’dan Uluslararası Çerkes Derneği çatısı altında birleşen sivil örgütlerin temsilcileri ile bir görüşme düzenlendi. Müsaadenizle bu toplantı organizatörleri ve katılımcılarına içten şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu toplantı ile, soydaşlarımızın sorunları hakkında yapıcı mütalaaların, aracısız istişarelerin Devlet Duması ile yapılmasının gerekliliğinin önemi görülmüştür. Herkesin malumu olduğu üzere; 18-19. yüzyılda Rusya imparatorluğu tarafından gerçekleştirilen kolonyal Kafkas savaşları neticesinde Çerkes ulusunun büyük çoğunlu ya yok oldu ya da Osmanlı Türkiye’sine sürüldü ve ardından diğer ülkelere dağıldılar. Günümüzde yurtdışında yaşayan soydaşlarımız arasında dil ve kültür yok olma eşiğine gelmiştir. Bununla birlikte Çerkesler günümüz çağdaş Rusyasına karşı nefret duyguları taşımamaktadır. Aksine Rusya’daki ve yurt dışındaki Çerkesler sorunlularının öncelikli olarak Rusya Federasyonu yöneticileri ile çözümünde birlikte çalışılmasının gerekli olduğunu düşünüyorlar.
Çerkes Diasporası temsilcilerinin dile getirdikleri bir grup arzularının Rusya Parlamentosu ve ilgili federal kurumlarca ciddi olarak ele alınması gerekiyor.
Uluslararası Çerkes Derneği olarak, söz konusu çevrede dile getirilen problemlerin çözümü yolunda aşağıdaki önerileri göz önüne almanızı diliyoruz.
1.Uluslararası aspekte sahip ‘Çerkes Sorunları’  çerçevesinde, Rusya Federasyonu ve yurt dışında yaşayan Çerkeslerin günümüzdeki yapıları ve durumunun sağlıklı irdelenmesi için RF parlamenterleri ve ilgili federal-regional kurumların çalışanları arasından bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.  Çerkes diasporası, yaşadıkları ülkelerden temsilci heyetleri aracılığıyla Rusya Parlamentosu ile irtibata geçmeye hazır olduklarını gösterdiler. Bu ziyaret ile ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda Çerkes diasporası ile karşılıklı çıkar temeline dayalı işbirliği temelleri atılabilir, bunun yanısıra Rusya kanunlarının yurtdışındaki soydaşlarla ilgili gelişimine katkılar da  sunulabilir.
RF Devlet Duması ve Uluslararası Çerkes Derneğini, Türkiye, Ürdün ve İsrail’den davet ediyorlar. Bununla ilgili olarak Uluslararası Çerkes Derneğinin içtenlikle Devlet Duması delegasyonunun Çerkes diasporasının yaşadığı ülkelere yapacağı ziyaret ve yukarıda formüle edilen çalışma grubunda aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu bildiririz.
2.RF Dışişleri Bakanlığının, Çerkes ulusunu temsil eden, Çerkes diasporasının yaşadığı ülkelerdeki Rusya Elçilik ve Büyükelçiliklerine soydaşlarımızla alakalı daha aktif işbirliği çalışmaları yapmaları yönünde yönlendirmelerini öneriyoruz.
3.Rossotrudniçestva’nın Rusya genel kültürünün bir parçası olan Çerkes kültürünün propagandasının yapılması için, soydaşların dil, eğitim, sosyal ve temel insani haklarının, çıkarlarının,  gözetilmesi için  hazırlanan program çerçevesinde yapılacak, yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza Çerkesce ve Çerkes kültürünün eğitiminin sağlanması çalışmalarının bu programa dahil edilmesini öneriyoruz.
4.24 Mayıs 1999 № 99-ФЗ ‘Rusya Federasyonunun yurtdışında yaşayan soydaşlarla ilgili yaklaşımları hakkında Devlet politikası’ isimli federal kanunun 1. madde, 2.madde 11. bendinde belirtilen RF dışında yaşayan soydaşların vatandaşlık edinmeleri ile alakalı hususları, hakları tamamlayıcı bir şekilde işler kılmak amacıyla; Devlet Dumasına ‘RF Vatandaşlığı’ federal kanununda değişiklikler yapması (önerilir).
5.RF içerisinde yaşayan uluslardan birisi olan Çerkeslerin kendi etnokültürel hak ve çıkarlarının realizasyonu için gereken şartların temin edilmesi amacıyla, Kafkas savaşlarının sonucu olarak Çerkes ulusunun uğradığı zorlukların çözümüne yönelik özel bir program hazırlanması ve çalışılması önerilir.
Rus parlamenterleri ve Çerkes diasporası arasında yapıcı tonaliteye sahip, samimi ilişkilerden,  ülkemiz ve yurtdışında yaşayan milyonlarca sayıdaki soydaşlarımızın iyiliği için, devlet bazında reel kararların alınacağı konusunda umutlanıyoruz.
Uluslararası Çerkes Derneği Başkanı K. Ajahov

Açıklama Notu

‘Rusya Federasyonu Vatandaşlığı’ Federal Kanununda Değişiklikler Yapılması” projesine dair
Demografinin negatif gelişimi sebebiyle RF’nin devlet politikasında, yurtdışında yaşayan soydaşlar ve onların RF’ye geri dönüş haklarının temini ve gereken mekanizmaların realize edilmesi aktüel olarak söz konusudur.
Soydaşların Rusya vatandaşlığı edinmeleri ve hakların işletilmesinin kolaylaştırılması, RF’ye ekonomik, kültürel, eğitimsel entegrasyonlarının temini RF devletinin çıkarları lehindedir. Hatta, bu konuya eğilenler ekonomik aktivite gösterme yetisine sahip yurtdışında yaşayan genç soydaşlardır.
‘RF’nin yurtdışında yaşayan soydaşlarla ilgili yaklaşımları hakkında Devlet politikası’ isimli federal kanunun 1. madde, 2.madde 11. bendinde tamamlayıcı haklar ile alakalı mekanizmaların realizasyonuna yönelik tasarı projesi.
Kanun tasarısı yurtdışında yaşayan soydaşların vatandaşlık edinimlerinde yeni kanalların açılmasını göz önüne alıyor. ‘RF’nin yurtdışında yaşayan soydaşlarla ilgili yaklaşımları hakkında Devlet politikası’ isimli federal kanunun 13. maddesi ‘g’ bendinde belirtilen soydaşların vatandaşlık edinmeleri için RF içerisinde yaşamaları zorunluluğu ve 13. maddenin ‘a’ bendinde belirtilen ‘5 yıllık’ sürenin 1 yıla düşürülmesi ve aynı zamanda söz konusu kanunun 14. maddesi ‘b’ bendinde  RF eğitim kurumlarında 1 Haziran 2002 tarihinden sonra ilk, orta veya yükseköğrenim görmüş yurtdışında yaşayan soydaşların RF vatandaşlığını elde etmelerinde aşağıdaki hususlarda kolaylık sağlanması;
– RF içerisinde 5 yıl yaşama zorunluluğunun takip edilmemesi;
– Sahip oldukları vatandaşlıklardan ayrılmalarının istenmemesi;
– Rusça’yı bilme zorunluluğunun olmaması.
Bunun yanısıra 14. maddeye 8. bend olarak, RF içerisinde ticari faaliyet gösteren soydaşların RF vatandaşlığını elde etmelerinde aşağıdaki hususlarda kolaylık sağlanması;
– RF içerisinde 5 yıl yaşama zorunluluğunun takip edilmemesi;
– Sahip oldukları vatandaşlıklardan ayrılmalarının istenmemesi;
‘RF’nin yurtdışında yaşayan soydaşlarla ilgili yaklaşımları hakkında Devlet politikası’ isimli federal kanunda, federal yasama organlarınca yapılacak değişiklikler ve kabul edilecek aktlar, kanunun ‘geçerliliğinin ortadan kalktığı’ hükmüne varılmasına sebep olacak nitelikte değildir.
Ve bu kanun değişikliğinin realizasyonu RF bütçesine ek yük olmaz.
Çeviri: Cherkessia.net

Sayı : 2011 08